Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

"Vi vill ha ökad delaktighet och kunskap om EU-arbetet”

Publicerad

Debattartikel i Dagens Nyheter den 7 december 2016 av EU- och handelsminister Ann Linde.

Under året har vi sett hur populistiska och nationalistiska stämningar har ökat. Inte sällan kombineras detta med krav på EU-utträde som ofta baseras på myter. EU påverkar oss i stort och smått. Men kunskapen om vad EU gör och hur det påverkar oss i Sverige är oroande låg. Dessutom är möjligheten att vara delaktig i att påverka EU-arbetet inte tillräckligt bra. Det vill jag göra något åt. Därför har jag som ett första steg bjudit in arbetsmarknadens parter för att ta i hand på åtgärder för ökad delaktighet i EU-arbetet.

Medlemskapet i EU ger Sverige en större möjlighet att vara med och forma politiken på europeisk och global nivå. Samtidigt har EU blivit en del av svensk inrikespolitik. Jobben och välfärden i Sverige är direkt beroende av handeln inom EU:s gemensamma inre marknad. Även om arbetsmarknadspolitiken i stor utsträckning är en nationell fråga så påverkar EU-medlemskapet svenska löntagare och arbetsgivare eftersom våra ekonomier är tätt sammanflätade. Därför måste också arbetsmarknadens parter ges bra förutsättningar att vara delaktiga i arbetet.

Bristande delaktighet måste åtgärdas. För att alla i Sverige på allvar ska kunna vara med och påverka politiken inom EU krävs såväl kunskap som möjligheter till delaktighet. När fler är med blir besluten bättre och mer välförankrade - och det stärker Sveriges röst i EU. Samtidigt krävs kunskap, tillgång till information och fungerande vägar för inflytande för att möjliggöra delaktighet. Den statliga utredningen EU på hemmaplan, som lämnades över till regeringen tidigare i år, visar att det finns stora brister inom alla dessa områden.

För att förbättra möjligheten att påverka i EU vill regeringen stärka delaktigheten och engagemanget här hemma i Sverige. Det krävs framför allt insatser för ökad kunskap och bättre forum för dialog om EU-frågor. För att förbättra delaktigheten på riktigt krävs att många bidrar. Som ett första steg i ett långsiktigt arbete kommer jag idag, tillsammans med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, och Arbetsgivarverket att ta i hand på att vidta åtgärder för att öka delaktigheten. Utöver arbetsmarknadens parter kommer jag också att ta i hand med Europaparlamentets och Kommissionens kontor i Sverige för att manifestera den höjda ambitionen.

Låg kunskap om EU. Trots att Sverige har varit EU-medlem i över tjugo år har inte kunskapen om hur EU fungerar stärkts. Det saknas fortfarande breda kunskaper om vad EU egentligen gör, hur beslut fattas och hur dessa beslut påverkar oss, trots att en hel generation har vuxit upp med EU. Bristande kunskap innebär sämre möjligheter att vara delaktig och är en grogrund för odemokratiska krafter. Det är alarmerande att det också finns långtgående kunskapsluckor hos lärare, journalister och förtroendevalda. Fler än hälften av de förtroendevalda i kommuner och regioner svarade i en undersökning att de själva anser sig ha otillräckliga kunskaper för att kunna diskutera med sina väljare hur EU-beslut påverkar kommunen. Det är oroande eftersom fler än hälften av de frågor som behandlas i ett kommunfullmäktige har direkt koppling till beslut som fattas på EU-nivå.

Otillräcklig dialog om EU-frågor. Samtidigt saknas det tillräckligt tydliga och fungerande vägar för civilsamhället och arbetsmarknadens parter att föra dialog med regeringen om viktiga EU-frågor. Idag sker ofta dialog med intressenter i ett sent skede under lagstiftningsprocessen, när möjligheten att påverka är begränsad. Ibland sker det ingen dialog alls.

EU-handslag för ökad delaktighet. Därför tar jag i hand med representanter från arbetsmarknadens parter på att vi alla, utifrån våra olika uppdrag och intressen, ska bidra till att öka kunskapen och engagemanget för frågor som avgörs i EU. Parterna har inte alltid en gemensam syn på exakt vilken politik som ska föras i EU. Men de är tillsammans med regeringen eniga om att Sverige behöver vara en starkare röst i EU och att det kräver ökad kunskap och delaktighet. Varje part åtar sig att höja ambitionen och genomföra konkreta åtgärder. I EU-handslaget åtar sig regeringen åtgärder som fokuserar på bättre former för dialog med arbetsmarknadens parter och civilsamhället liksom satsningar på att höja kunskapen:

1. Bättre former för dialog med arbetsmarknadens parter och civilsamhället
Arbetsmarknadens parter, civilsamhället och näringslivet har efterfrågat att regeringen ska föra bättre och mer strukturerade dialoger i EU-frågor. Därför kommer regeringen att inrätta pilotprojekt med EU-sakråd under våren 2017. Relevanta aktörer ska systematiskt bjudas till dialog i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen – med syfte att skapa ett fördjupat beslutsunderlag i sakfrågor. För en ökad dialog och delaktighet kommer också statsministern under nästa år att inrätta ett råd för EU.

2. Förbättra myndigheters EU-arbete
Jag kommer att kalla myndighetschefer till dialog om deras ansvar för information och delaktighet i myndigheternas EU-arbete. Exempelvis arbetar Naturvårdsverket, Konkurrensverket och Försäkringskassan dagligen med många frågor som är EU-relaterade. Flera myndigheter kan förbättra sitt arbete med delaktighet.

3. Mer tillgänglig information och kunskap om EU
Det finns mycket kunskap och analyser om EU, bland annat genom Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Men det material de producerar måste nå fler. Därför har regeringen beslutat satsa på att Sieps kunskap och analyser ska nå ut till fler för att skapa större nytta.

4. Öka kunskapen bland förtroendevalda och tjänstepersoner
För att öka kunskapsnivån kommer regeringen att satsa på skräddarsydda utbildningar för förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i kommuner och landsting. Det är nämligen avgörande att dessa har kunskap om hur EU påverkar deras arbete.

5. Utbildningssatsning i skolan
Regeringen kommer att genomföra en utbildningssatsning på skolor inför Europadagen den 9 maj och fortsätta att satsa på EU-skolambassadörer, lärare som utbildas särskilt i EU-frågor. Regeringen kommer också att uppmärksamma Skolverket på utredningen "EU på hemmaplan" så att de kan överväga lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Sverige ska vara en stark röst i EU. Därför krävs att fler blir delaktiga i EU-arbetet. Som ett första steg i ett långsiktigt arbete skapar EU-handslaget ökad delaktighet. Dialogen ska förbättras och kunskapsnivån ska höjas. Tillsammans höjer vi ambitionsnivån – ökar delaktigheten – och stärker Sveriges EU-arbete.

Ann Linde, EU- och handelsminister

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00