Norge och Sverige stärker det försvarspolitiska samarbetet inför nya säkerhetspolitiska utmaningar

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist och den norska försvarsministern Ine Eriksen Søreide i Dagens Nyheter 13 februari 2017

Illustration: Regeringskansliet

I en tid där förutsättningarna för den europeiska säkerheten förändras blir den säkerhetspolitiska dialogen och samarbetet mellan grannländer allt viktigare. Vi stärker därför våra bilaterala relationer och vidareutvecklar vårt försvarssamarbete, skriver försvarsministrarna Ine Eriksen Søreide och Peter Hultqvist.

 

En av Norges och Sveriges främsta säkerhetspolitiska uppgifter är att främja regional säkerhet och stabilitet. Vi måste vara förberedda om kriser och incidenter skulle uppstå i våra närområden. Våra gemensamma säkerhetsintressen illustreras tydligast med våra länders behov av att säkra sjötransporter och knutpunkter – en betydande del av den svenska och norska importen går t.ex. via Göteborgs hamn.

Vi befinner oss i en ny säkerhetspolitisk situation. Europa och Norden står inför stora säkerhetspolitiska utmaningar. Rysslands olagliga annektering av Krim och aggression i östra Ukraina har lett till instabilitet och oförutsägbarhet som vi inte har sett i Europa sedan det kalla kriget. Det är brott mot folkrätten. Ryssland har visat vilja och förmåga till att använda militära maktmedel på ett annat sätt än tidigare. Den ryska säkerhetspolitiken domineras åter av intressesfärer och maktpolitik.

Östersjöregionen har fått ökad säkerhetspolitisk uppmärksamhet. Vi ser en ökad militär aktivitet i regionen, och vid flera tillfällen har ryska flygplan och fartyg uppträtt provokativt och oprofessionellt. Även i norr har Rysslands militära kapacitet förstärkts avsevärt och vi ser en betydande ökning av militära aktiviteter i Nordatlanten. Det är viktigt att se Arktisområdet och Östersjön i ett sammanhang. Om en kris uppstår i dessa områden skulle det få konsekvenser för hela regionen.

Moderniseringen av de ryska väpnade styrkorna fortsätter. Vi ser att Ryssland investerar i ny materiel och har förmåga att utföra mer komplexa operationer samt har en helt ny strategisk rörlighet.
Utvecklingen av långräckviddiga precisionsvapen, kapacitet för hybridkrigföring och cyberoperationer, skapar en helt annan och förbättrad militär förmåga. Hot om att använda kärnvapen är oacceptabelt.

Det förstärkta svensk-norska samarbetet kompletterar såväl det nordiska samarbetet inom Nordefco som vårt samarbete med Nato, FN och EU. Samarbetet bygger på gemensamma värderingar och tro på en ordning baserad på internationell rätt. I slutet av november, vid ett möte i Oslo, enades försvarsministrarna om en rad åtgärder för att stärka försvarssamarbetet mellan länderna.

Den säkerhetspolitiska dialogen mellan våra länder ska fördjupas och kommer att inkludera frågor såsom möjligheter till förstärkt krishantering. I en tid med nya säkerhetsutmaningar är det viktigt med erfarenhetsutbyte om utvecklingen av ett modernt totalförsvar och allmän värnplikt. Både Sverige och Norge ska återinföra försvarsattachéer i Stockholm och Oslo. Detta för att säkra ett kontinuerligt informationsutbyte.

Norge och Sverige har ett nära samarbete inom det militära försvaret. Detta har visats genom samarbete och deltagande i internationella insatser, däribland FN:s operation i Mali. Vidare ska vi tillsammans utveckla tränings- och övningssamarbetet. Norskt och svenskt stridsflyg övar veckovis på Nordkalotten. Som en del av stridsflygssamarbetet ser vi över möjligheten att utveckla övningen Artic Challenge Exercise till en nordisk flaggövning. Under 2017 kommer Norge att delta i den svenska Försvarsmaktsövningen Aurora. Sverige planerar att delta i övningen Trident Juncture 2018 som har sitt huvudfokus i Norge.

Genom att erbjuda kvalificerade multinationella övningar säkerställer vi också att andra länder och organisationer får ökade kunskaper om vårt närområde. Det ökar vår förmåga att agera tillsammans med andra och ger en stark signal till omvärlden att de nordiska länderna tar ansvar för sin säkerhet. Samtidigt stärker vi samarbetet i och mellan Nato och EU, samt bidrar till att upprätthålla den transatlantiska länken. USA:s engagemang är fortsatt viktigt och betydelsefullt för stabiliteten i vår region och i Europa.

Ytterligare exempel på nya möjligheter till samarbete inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, är avtalet som gör det enklare för de nordiska ländernas militära försvar att verka på varandras sjö-, luft- och landområden i fredstid. Säker kommunikation mellan de nordiska länderna är också upprättat och vi fördjupar samarbetet inom luftlägesinformation. Vi samarbetar också med de baltiska länderna. Detta bidrar till att stärka säkerheten i vår region och höjer tröskeln för att förhindra att militära incidenter inträffar.

Sverige och Norge har båda beslutat sig för att höja beredskapen i försvaret. Detta har varit vägledande för arbetet med Norges nya långtidsplan för försvaret. Båda länderna fortsätter att prioritera och investera i ett modernt försvar anpassat till en tid av ökad instabilitet.

Syftet med förstärkt svenskt-norskt försvarssamarbete är en gemensam ambition att stärka förutsägbarheten, bidra till stabilitet och arbeta för en fredlig utveckling utan konfrontation och konflikt i vår del av världen.

 

Peter Hultqvist                 Ine Eriksen Søreide

Försvarsminister              Försvarsminister