Innehållet publicerades under perioden

-

Om det finns brister kommer vi att agera

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, debattartikel, replik, Aftonbladet, den 30 mars 2017.

Replik från Anna Ekström om MUCF och bidrag till organisationer. Hundratusentals svenskar engagerar sig varje dag i ideella organisationer och föreningar, på idrottsplatser och i gympahallar, på scouthajker och i friluftslivet, i studiecirklar och i läxhjälpsprojekt. Detta är en central del av vår demokrati och ska fortsätta att vara så. Att staten ska stötta det engagemanget är självklart.

Men bidragsgivning måste ske under strikt kontroll. I flera förordningar som reglerar statsbidrag till organisationer finns ett demokratikriterium, som bland annat innefattar respekt för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering, som ska vara uppfyllda för att en organisation ska kunna få bidrag.

Statskontoret har nyligen fått i uppdrag att genomföra en myndighetsöversyn av MUCF, och i den särskilt analysera myndighetens bidragshantering. I uppdraget ingår bland annat att säkerställa att MUCF har de verktyg som krävs för att kunna tillämpa demokratikriteriet fullt ut samt att analysera rutiner vad gäller kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll.


Vidare har regeringen redan i höstas gett MUCF i uppdrag att redovisa hur de arbetar för att säkerställa att de organisationer som får organisationsstöd också lever upp till demokratikriteriet.

Vi ska göra allt vi kan för att skapa ett regelverk som är tydligt med att de organisationer som tar del av samhällets stöd också ska leva upp till den tillit och de demokratiska värderingar som utgör grunden för det gemensamma samhällsbygget.

Om Statskontorets granskning visar att MUCF behöver skärpa sina rutiner kommer regeringen agera med kraft för att så ska ske. Svenska skattebetalare ska kunna känna sig trygga med att inga pengar betalas ut till organisationer som inte respekterar demokrati och jämställdhet.

Anna Ekström, minister med ansvar för ungdomsfrågorna