Innehållet publicerades under perioden

-

"Utan digitalt ledarskap är Europa chanslöst"

Debattartikel av Peter Eriksson i Dagens Industri den 23 mars.

I dag torsdag startar 60-årsfirandet av undertecknandet av Romfördraget. Det inleds med en digital dag i Rom där jag representerar regeringen på en ministerkonferens om digitalisering i Europa, arrangerad av bland annat EU-kommissionen.

Europa är i förändring genom att ett av EU:s största medlemsländer förväntas inleda utträdesprocess. Samtidigt stället digitaliseringen nya krav på politiker och regeringar att vara allt mer snabbfotade. Det innebär att Sverige behöver agera både genom att stå upp för fri handel och öppenhet men även genom att behålla en hög ambition och tilltro till teknikutveckling.

När Storbritannien är på väg ut ur EU behöver vi ta ett tydligare ledarskap för digitaliseringen av Europa. Inom många områden är vi ett föregångsland. Detta gäller inte minst infrastrukturen för snabbt bredband. Enligt en rapport från Akamai har Sverige snabbast bredband i hela EU och tredje snabbast i världen. Vi har nyligen fastställt en bredbandsstrategi med målet att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband senast 2025, varav 98 procent bör ha tillgång till minst 1 Gbit. Det är första gången som Sverige får en strategi som inkluderar hela befolkningen och de ambitiösa målen ska säkra att vi även i framtiden behåller en position i utvecklingens framkant.

Men för att digitaliseringen ska få genomslag i hela unionen och skalfördelar kunna utnyttjas krävs det att alla medlemsländer är med. Jag kommer agera för att bygga nya allianser och driva på EU-arbetet i en riktning för att EU och dess medlemsstater genom stärkt konkurrenskraft ska kunna säkra välfärd och livskvalitet för sina invånare.

Diskussionerna på ministermötet idag kommer att handla om högpresterande datorer, uppkopplade och självkörande fordon, digitalisering av industrin samt digitaliseringens påverkan på jobb och utbildning. För att bättre utnyttja digitaliseringen för att stärka EU:s konkurrenskraft och möta de samhälleliga utmaningar som digitaliseringen för med sig kommer jag tillsammans med mina ministerkollegor under mötet att lansera två
gemensamma initiativ:

1. En avsiktsförklaring om att fortsatt verka för gemensam gränsöverskridande utveckling och stöd för uppkopplade automatiserad fordon.

2. En europeisk plattform för att underlätta nationella initiativ för digitalisering av industrin. Initiativet kommer att spela en viktig roll i digitaliseringen av industrin över hela Europa och möjliggöra att erfarenheter kan delas, att samverkan och gemensamma investeringar kan triggas, gemensamma rättsliga problem utredas och resurser för stärkt utbildning av arbetskraft ytterligare utväxlas.

Digitaliseringen av Europa är en ödesfråga för vår konkurrenskraft. Konkurrensen från både Asien och Nordamerika är stenhård. Europa behöver växla upp. En fullt fungerande digital inre marknad har potential att bidra med 415 miljarder euro per år till EU:s ekonomi och skapa hundratusentals nya jobb. I syfte att uppnå detta presenterade kommissionen 2015 den digitala inre marknadsstrategin.

Ett av initiativen i strategin är att Europa ska bli ett gigabitsamhälle, vilket innebär att hela EU ska ha mycket snabbt bredband och bra 5g-täckning. Ett av de strategiska målen för 2025 är att alla europeiska hushåll ska ha tillgång till internet med en hastighet på minst 100 Mbit/s, uppgraderingsbar till gigabithastighet. Ett annat viktigt initiativ i strategin är översynen av telekompaketet, där ett viktigt mål är att stärka konkurrensen på telekommarknaden.

Väl genomförd skulle den digitala inremarknadsstrategin kunna innebära att Europa kan matcha konkurrensen från andra delar av världen. Det skulle även bidra till en ökad livskvalitet för EU:s invånare.
EU-kommissionen verkar ha förstått vilka utmaningar Europa står inför. Även Europaparlamentet är ambitiöst och driver ofta en progressiv linje i digitaliseringsfrågorna. Men bland EU:s medlemsländer finns det flera som bromsar och ifrågasätter omställningen.

Nu när Storbritannien startar sin utträdesprocess blir detta extra allvarligt. Därmed föreligger en stor risk för att de krafter inom ministerrådet som stödjer viktiga svenska ingångsvärden som öppenhet, konkurrens, regellättnader och innovation försvagas. En effekt är därför att Sverige bör ta ett större ansvar och göra vad vi kan för att leda och driva på i omställningen för modernisering och ökad konkurrenskraft.

Peter Eriksson, digitaliseringsminister