Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Fler steg för en mer välfungerande apoteksmarknad

Publicerad

Debattartikel i Dagens Nyheter, 21 april 2017.

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna förvänta dig en bra vård. Det är en grundbult i regeringens samhällsbygge. Läkemedelshantering är en viktig del av vården och ska hanteras på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt. Regeringen aviserar nu flera steg för en mer välfungerande apoteksmarknad.

Det har gått snart tio år sedan den borgerliga regeringen avreglerade apoteksmarknaden. En ideologiskt driven privatiseringsagenda gjorde att ett väl fungerande monopol slogs sönder. Med en övertro på att marknaden löser problem av sig självt skapade den tidigare regeringen en apoteksmarknad där fokus har förskjutits från samhällsansvar till marknadstänkande. Vi kan i undersökningar se att människor upplever att tillgången till läkemedel har försämrats, exempelvis genom att man måste gå till fler olika apotek för att hitta rätt läkemedel.

När vår regering tillträdde var det självklart att adressera frågan om en mer välfungerande apoteksmarknad. Vi kan i dag presentera tre steg för en tryggare och mer ansvarsfull läkemedelshantering och en mer välfungerande apoteksmarknad.

För det första, apoteksutredningens betänkande med ett stort antal förslag för en mer välfungerande apoteksmarknad har skickats ut på remiss. Regeringen avser att under våren 2018 komma med en proposition som bygger på utredningen.

Regeringen delar utredarens bild att det finns skäl att tydligare definiera apotekens grunduppdrag. Utredningens förslag till grunduppdrag är att tillhandahålla läkemedel på ett säkert sätt och verka för en god och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Kraven på bland annat apotekens lokaler och kompetensutveckling för apotekspersonalen föreslås förtydligas.

Alla som bor i Sverige ska kunna lita på att apoteken kan leverera den medicin de behöver, även de som bor på landsbygden. I dag utgår ett särskilt stöd från staten för glesbygdsapotek. Apoteksombuden spelar också en viktig roll men även utvecklingen av e-handel. Det är av stor vikt att hitta en hållbar modell för att säkerställa tillgången till läkemedel även på landsbygden.

Viktigt för service i hela landet är också att alla konsumenter i behov av läkemedel får tillgång till produkterna inom en rimlig tid. Utredningen föreslår att huvudansvaret för att beställda läkemedel för en enskild kund kan expedieras inom 24 timmar flyttas från apoteken till partihandlare med läkemedel och att apotekens returrätt av läkemedel regleras. Det innebär att konsumentens rätt att få sina läkemedel inom rimlig tid förstärks.

I dag finns många apotek som fungerar bra, både statligt och privat ägda, men vi måste säkerställa att alla apotek håller måttet. Tillsynen av apoteksmarknaden föreslås stärkas. Utredningen föreslår bland annat förstärkt samverkan mellan de tre myndigheter som på olika sätt är inblandade, och flera sätt för Läkemedelsverket att stärka sin tillsyn så att man kan upptäcka fel och brister lättare än idag.

Genom en kommande proposition kan vi förbättra förutsättningarna för en välfungerande apoteksmarknad. Som ett andra steg förtydligar regeringen den nyckelroll som föredöme som det statliga Apoteket AB har. På en apoteksmarknad med stenhård konkurrens kan Apoteket driva utvecklingen mot ett större fokus på ansvarstagande, hälsofrämjande och hållbarhet.

Redan i dag har Apoteket målsättningen att vara en ledande hållbarhetsaktör. Miljö- och hållbarhetskrav ställs på alla leverantörer. Arbetet för att minska miljöskadliga ämnen och läkemedel i naturen genom att uppmuntra insamling av läkemedel har hög prioritet. Glädjande är att andelen medlemmar som lämnade in överblivna läkemedel ökade med hela 39 procent 2016.

Vi ser dock att det finns mer att göra. Som ägare av Apoteket kommer vi att sätta miljösmart och hållbar läkemedelsanvändning än tydligare på agendan.

Regeringen menar att Apoteket kan vara en viktig aktör för att minska de växande hälsoklyftorna genom sitt uppdrag att främja en god läkemedelsförsörjning och genom andra hälsofrämjande åtgärder. Det är viktigt att Apoteket fortsätter att stärka sin position inom områden som läkemedelsrådgivning, hög tillgänglighet på läkemedel, och olika hälsofrämjande åtgärder. Apoteket kan inom ramen för sitt uppdrag, och med ägarens tydliga stöd, ytterligare utveckla sina målsättningar inom de områden som är viktiga för att agera sjukdomsförebyggande, främja en ökad hälsa och ta ett aktivt miljöansvar. Detta, liksom övriga mål, kommer följas upp av ägaren.

Apotekets roll som föredöme på apoteksmarknaden är viktigare än någonsin och regeringen har inga planer att minska ägandet i det statliga Apoteket AB. Som aktiv ägare kommer vi att agera för att ge Apoteket de bästa förutsättningar att ta ansvar för både samhälle, människa och miljö.

Genom kommande lagförslag och en nära och aktiv ägarstyrning i Apoteket AB vässar vi de två centrala verktygen i regeringens verktygslåda för en mer välfungerande apoteksmarknad. Det gör också att vi kan föreslå att staten avslutar ett annat ägande som är en kvarleva från avregleringen.

Ett tredje steg som i dag aviseras är därför att regeringen inhämtar mandat från riksdagen att avyttra det statliga ägandet i Apoteksgruppen Holding i Sverige AB. Bolaget bildades vid avregleringen i syfte att privatisera och sälja ut ett antal apotek till småföretagare och tillhandahålla diverse servicetjänster såsom IT och inköp under uppstartsfasen. Bolaget är således en rest av den hårt kritiserade avregleringen och har idag fullgjort sitt uppdrag gentemot riksdagen. I dag fungerar bolaget som ett servicebolag till de enskilda apoteksägarna i den frivilliga fackhandelskedjan Apoteksgruppen och servicebolagets ägande är begränsat till en procent i respektive apotek.

Regeringen bedömer att det statliga ägandet i Apoteksgruppen Holding, till skillnad från det viktiga ägandet i Apoteket AB, inte är ett effektivt verktyg i syfte att förbättra apoteksmarknaden. Därför är det naturligt att staten avyttrar sitt ägande i holdingbolaget.

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Läkemedelsmarknaden är inte vilken marknad som helst. För regeringen är det av yttersta vikt att apoteksmarknaden fungerar väl och att patienten sätts i fokus. Information, trygghet, kvalitet och hållbarhet är ledord. Med ett starkt statligt apotek som grund och kommande hårdare krav på alla apotek tar vi viktiga steg mot en mer välfungerande apoteksmarknad.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.