Därför besöker jag Lycksele

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, debattartikel, Folkbladet, 27 april 2017.

För att knäcka arbetslösheten krävs utbildningsinsatser. I Västerbotten finns en viktig tradition av samarbete just för vuxenutbildning. Det skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) som besöker Lycksele under fredagen.

I Sverige finns just nu cirka 350 000 arbetslösa, samtidigt som både näringsliv och offentlig sektor letar med ljus och lykta efter arbetskraft och ungefär 100 000 jobb är vakanta.

En stor grupp nyanlända behöver också undervisning i svenska, yrkesutbildning eller kompletterande utbildning, praktik och jobb.

Här i Västerbotten finns en tradition av regionalt samarbete inom vuxenutbildning.

Av Arbetsförmedlingens prognosrapport för Västerbotten framgår att det finns en demografisk problematik i länet. Färre och äldre bor i Västerbotten än tidigare. Efterfrågan på arbetskraft är hög. Att hitta rätt kompetens är avgörande för tillväxt och sysselsättning.

Tillgången på utbildad arbetskraft som kan matchas mot den rådande efterfrågan, minskar i allt fler kommuner och i allt fler yrken. Samtidigt har Västerbotten en arbetslöshet som är betydligt under riksgenomsnittet och en sysselsättningsutveckling som är starkare än grannlänen.

På grund av kompetensbristen är jag i Lycksele under fredagen, för att prata om regeringens kunskapslyft, om kompetensförsörjning och matchning.

Jag kommer specifikt att diskutera den satsning regeringen gör, tillsammans med kommunerna, för att öka tillgången till yrkesutbildning för vuxna. Regeringen satsar nu tillsammans med kommunerna för att skapa fler platser inom yrkesutbildning för vuxna. Yrkesvux är yrkesgymnasieprogram/kurser, fast inom vuxenutbildning.

För att få del av satsningen krävs att minst tre kommuner samarbetar och tillsammans finansierar lika många utbildningsplatser som det statliga bidraget finansierar.

Konstruktionen är ny sedan årsskiftet och skapad utifrån en insikt om att förutsättningen för att det ska finnas ett stort utbud av yrkesvuxenutbildningar kräver att det organiseras regionalt.

Tillsammans kan vi se till att den regionala vuxenutbildningen är en självklar del i svaret på arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

Inom ramen för statsbidraget är delar av satsningarna på regionalt yrkesvux reserveradeför studerande som läser svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk inom komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå. En stor andel av de arbetslösa är utlandsfödda.

Här i Västerbotten finns en tradition av regionalt samarbete inom vuxenutbildning. Det är därför jag har valt att komma hit, som en av de första platserna jag besöker.

Jag vill veta att de åtgärder, satsningar och förslag som regeringen gör fungerar som de är tänkta att göra. Tillsammans med representanter från näringslivet, politiker, Arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildningstjänstemän kommer jag att diskutera vad som fungerar och vad som inte gör det.

Tillsammans kan vi se till att den regionala vuxenutbildningen är en självklar del i svaret på arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

Anna Ekström (S) Gymnasie- och kunskapslyftsminister