Ny lag slår mot de kriminellas tillgångar

Finansmarknadsminister Per Bolund, debattartikel, Svenska Dagbladet 26 april 2017.

Till raden av åtgärder kan regeringen nu presentera en helt ny lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom ökad tydlighet och överskådlighet kommer det att bli lättare för banker och andra som omfattas av kraven att göra rätt, och det innebär dessutom ökade möjligheter för ett effektivt arbetssätt genom att lagen genomsyras av ett riskbaserat synsätt. Resurserna ska läggas där riskerna finns. Kraven på den interna kontrollen i företagen skärps och visselblåsning ska vara möjligt både internt och till tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna, däribland Finansinspektionen, får tillgång till nya och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot företag som inte följer lagen.

Vi föreslår också att ett register över så kallade verkliga huvudmän upprättas. Idag är det mycket svårt att veta vem som ytterst kontrollerar ett företag och därmed är företagets verkliga huvudman. Detta innebär att kriminella kan använda sig av olika företagsupplägg för att undvika att betala skatt eller dölja annan kriminell verksamhet.

Exempelvis Panama-dokumenten har visat att det är vanligt förekommande att personer gömmer sin identitet bakom juridiska personer som skapats endast för detta syfte. Registret som nu tas i bruk kommer att användas av bland annat banker och myndigheter för att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och därigenom göra det svårare att använda dessa för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagstiftningen är uppbyggd så attfrågan om vem som är verklig huvudman ska avgöras genom en bedömning, som syftar till att klarlägga vem som kan anses utöva den yttersta kontrollen över ett företag. Om en person ytterst kontrollerar bolaget, så ska denna registreras. Eftersom registreringen ska ske genom att man gör en bedömning av vem som kan sägas ha kontroll över ett bolag så blir det inte heller möjligt att kringgå registret genom att till exempel gömma sig bakom många delägare. Genom samspelet med det övriga regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism kommer uppgifter i registret att kvalitetskontrolleras och försök att undgå registrering kommer att upptäckas.

Den rapport som den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF) offentliggjorde igår är resultatet av en mycket omfattande granskning av Sveriges system för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Flera internationella experter har under femton månader utfört en grundlig genomgång av Sveriges lagstiftning på området. Ett hundratal företrädare från offentliga, privata och ideella sektorn har dessutom intervjuats för att bedöma Sveriges effektivitet på området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi fick överlag ett gott betyg för vårt arbete. Många saker lyfts fram som positiva, exempelvis Finansinspektionens penningtvättsrelaterade sanktioner som har fått en kraftig effekt på bankernas arbetssätt. Sverige fick förslag på åtgärder på en rad områden; den goda nyheten är att vi redan har gjort samma analys och den lagstiftning som nu läggs på riksdagens bord kommer att adressera en stor del av dessa.

Kriminella aktörer är innovativa och kommer att försöka hitta nya vägar för att finansiera sin verksamhet. Från regeringens sida kommer vi därför att oförtröttligt arbeta för att sätta in åtgärder där det gör som mest ont. Detta gör vi för att fortsätta stärka vårt öppna, demokratiska och transparenta samhälle som vi är stolta över.