Smartare transporter i våra städer

Debattartikel, Norrköpings Tidningar, 21 april 2017

Idag bjuder jag in till samtal med aktörer i Norrköping om hur vi skapar hållbara stadsmiljöer och samtidigt underlättar för klimatsmart och smidig mobilitet. Idag står transporterna för en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige och vi måste därför minska transporternas negativa miljöpåverkan och underlätta för de som väljer gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen – särskilt i våra städer.

Tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och kulturminister Alice Bah Kuhnke tar jag under 2017 ett samlat grepp om hållbar stadsutveckling och arkitekturpolitik. Vi ser att det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till mer levande och klimatsmarta städer. Byggtakten innebär samtidigt stora utmaningar som behöver hanteras. Det handlar både om att bygga fler bostäder som människor har råd att bo i och samtidigt skapa förutsättningar för attraktiva, gröna och trygga livsmiljöer.

Det är ingen slump att jag valt just Norrköping för det här samtalet. Norrköping är med sin spårvagn ett föredöme för hur man kan planera för hållbara transporter i stadsmiljö. Dessutom ligger Norrköping längs rutten för den nya stambanan för höghastighetståg, en enormt viktig satsning för att långväga pendling ska ske på spår snarare än väg och flyg.

Förutom utsläpp av växthusgaser så påverkar vårt sätt att transportera oss vår närmiljö och vår hälsa;

För det första kan jag konstatera att 90 procent av världens befolkning andas dålig luft och sämst är luften i världens städer. Bara i Sverige beräknas drygt 5 000 personer om året dö i förtid på grund av höga halter av luftföroreningar. Luftföroreningarna har flera orsaker, men en stor del kommer från våra transporter och främst bilkörningen. Men det finns lösningar. Trängselskatt, en aktiv parkeringspolitik och fler lokala regleringar kan skapa den omställningen vi behöver.

För det andra så är det ett faktum att en bil står stilla 97 procent av sin livstid och det finns i snitt åtta parkeringsplatser per bil. När städerna växer blir ett yteffektivt nyttjande av marken avgörande. Mycket av den mark som idag ianspråktas av bilen skulle kunna användas för bostäder, lekplatser, uteserveringar, parker och andra mötesplatser. Hårt trafikerade trafikleder utgör barriärer i städerna och minskar möjligheten till möten mellan människor. Just därför är det så viktigt att vi jobbar mer aktivt med alternativen. När vi satsar på gång, cykel och kollektivtrafik gynnar vi inte bara klimatsmarta transporter – vi hjälper städer att växa samman genom möten mellan människor.

Det är tydligt att flera svenska städer går före i arbetet med att minska bilens dominans. Min ambition är att stärka städernas förutsättningar att arbeta aktivt med hållbara och yteffektiva transporter där människors hälsa och möjligheten att mötas står i centrum. I dag ser jag fram emot att få höra inspel och kloka erfarenheter från aktörer. Nästa steg blir att omvandla alla insikter till en skrivelse till Riksdagen med nationella mål för hur vi får hållbara och levande städer.

Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsutveckling