Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Tunga droger ökar bland de nyanlända

Publicerad

Debattartikel i Aftonbladet, torsdagen den 27 april.

Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas. Regeringen befinner sig mitt i detta viktiga förändringsarbete. Utöver ökad tillgänglighet till sprututbyte och större fokus på att minska skadorna och dödligheten till följd av narkotika vill vi bredda insatserna riktat mot barn och unga.

Vi behöver säkerställa att barn och unga med narkotikaberoende som döms för brott får tillgång till vård och kartlägga narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga.

Den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige talar sitt tydliga språk – svensk narkotikapolitik har inte varit tillräckligt bra. Den har varit framgångsrik i det förebyggande arbetet, men den har misslyckats med att möta och hjälpa de människor som befinner sig i missbruk. Därför har vi satt igång ett förändringsarbete som grundas i den breda kunskap och erfarenhet som finns på området.

Redan när jag tillträdde påbörjade jag arbetet med att förändra lagen för att öka tillgängligheten till sprututbyte. Sprututbyte är i första hand en viktig smittskyddsåtgärd och det finns mycket erfarenhet som visar att sprututbyte fungerar. Men sprututbytesverksamhet kan också skapa en viktig kontakt med vården för personer med missbruk och beroende.

Sedan den första mars i år kan landstingen självständigt ansöka om att införa sprututbyten, och åldersgränsen har sänkts.

I början av hösten gav regeringen Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska narkotikadödligheten. Myndigheterna presenterar resultatet i dag.

Jag har precis fått rapporten i min hand men kan konstatera att den innehåller en bred samling av olika insatser som kan minska dödligheten och skadorna bland personer med beroende och missbruk.
Vi får nu analysera förslagen och se hur vi kan gå vidare med de åtgärder som föreslås.

För några veckor sen gav vi också Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att titta på hur vi kan öka tillgänglighet av Naloxon utanför hälso- och sjukvården. Naloxon är ett effektivt läkemedel som kan häva överdoser av opioider och målet är att detta kan göras tillgängligt utanför sjukvården så snabbt som möjligt.
I dag fattar regeringen också beslut om två ytterligare uppdrag med fokus på barn och unga:

Samhället behöver bli bättre på att tidigt fånga upp och hjälpa unga som är på väg in i ett narkotikamissbruk. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur socialtjänsten fångar upp barn och unga med narkotikaberoende, som döms för brott där påföljden saknar vårdinslag. I uppdraget ingår bland annat att se över hur många barn och unga det handlar om och hur samordning mellan socialtjänsten, polisen och vården fungerar.

Under den senaste tiden har vi fått signaler om förändringar i droganvändningen bland ensamkommande barn och unga, där missbruket av tyngre droger ökar. Samtidigt är kunskapen om ensamkommande barn och ungas drogvanor bristfällig.

Folkhälsomyndigheten får därför i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga omfattningen och typen av narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga. Detta är ett viktigt första steg i att hitta rätt insatser och ge ensamkommande barn och unga möjlighet till vård och behandling.

Den svenska narkotikapolitiken har haltat. Historiskt har Sverige varit duktig på det förebyggande arbetet, men har inte i tillräckligt stor utsträckning lyckats minska skadorna och erbjuda personer med missbruk och beroende vård och behandling.

Vi ska fortsätta med att göra det som vi gjort bra, men vi måste våga omvärdera det som inte har fungerat och skaffa kunskapen vi behöver. I detta är insatserna riktade mot barn och unga en nyckel.

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.