Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Risk för desinformation om militärövningen Aurora

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén, debattartikel i Dagens Nyheter, 16 maj 2017.

Sveriges riksdag har i sitt försvarsbeslut ställt sig bakom en inriktning där den militära förmågan stegvis ska byggas upp utifrån ett nationellt perspektiv. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.

Vi har också kunnat notera en militär förmågeökning och ett allt intensivare övnings- och underrättelsemönster på den ryska sidan, vilket tillsammans med ryska påverkansoperationer är oroväckande. Större oförutsägbarhet präglar den internationella utvecklingen vilket i sin tur ställer krav på ett stabilt och aktivt svenskt agerande.

Det är i ljuset av denna utveckling som genomförandet av försvarsmaktsövningen Aurora 17 ska betraktas. Inom ramen för riksdagens försvarsbeslut ligger också att krigsförbanden ska vara samövade och att stridskrafterna ska kunna verka tillsammans. Aurora 17 är en övning där samtliga stridskrafter deltar och som syftar till att höja, pröva och signalera Sveriges förmåga att möta ett angrepp. Ett 40-tal civila myndigheter deltar också och ger övningen en viktig totalförsvardimension. Försvarsberedskap är en angelägenhet för hela samhället. Aurora 17 är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Sveriges försvar.

Vår säkerhetspolitik innebär att vi bygger säkerhet i samarbete med andra. Det är därför naturligt att andra nationer deltar i övningen. Förutom våra nordiska och baltiska grannar kommer USA och Frankrike att delta. Det internationella bidraget uppgår till totalt 1 500 soldater.

Deltagandet från andra länder är också viktigt för att övningen ska bli så bra som möjligt. Övningsscenariot är en eskalerande konflikt i vårt närområde där Sverige ställs mot en kvalificerad motståndare. Det internationella deltagandet ger en större volym samt bidrar med mer kvalificerade förband som Sverige saknar.

Det viktigaste målet för svensk försvarsmakt just nu är att öka den operativa förmågan. För att klara detta krävs bland annat omfattande och komplexa övningar där alla försvarsgrenar medverkar. Det krävs också en samverkan med andra länder där mark-, sjö-, och luftoperationer ges goda förutsättningar att övas. Det skapar interoperabilitet och kunskap som i förlängningen förbättrar förutsättningarna att både förebygga och hantera krissituationer.

Svensk försvarspolitisk och militär relation till USA utvecklas enligt det Statement of Intent som tidigare undertecknats. Det omfattar interoperabilitet, övningar, forskning, materiel och internationella operationer. Deltagandet i övningen Aurora 17 är en del i fullföljandet av den tidigare överenskommelsen.

Försvarsmaktens övningar är en del av det försvars- och säkerhetspolitiska agerandet i fredstid för att bevara stabiliteten i vårt närområde. En trovärdig militär förmåga höjer tröskeln mot angrepp, hot och påtryckningar. Aurora 17 ingår som en viktig del i denna strategi. Det nära samarbetet med näringsliv, andra myndigheter, nationer och organisationer främjar robusthet i vår försvarsförmåga. Ytterst handlar det om att ett angrepp på Sverige medför orimliga kostnader för en angripare och därmed har en stabiliserande effekt på säkerhetsläget. Aurora 17 är därför en viktig säkerhetspolitisk signal.

Flera stora övningar pågår ungefär samtidigt, däribland den rysk/vitryska övningen Zapad 17 som genomförs i det västra ryska militärdistriktet. Det understryker än mer behovet av öppenhet, förutsägbarhet och korrekt information.

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas.

Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas. Det handlar om att värna svenska grundläggande nationella och suveräna intressen. Som en del i detta arbete genomförs i september i år den största försvarsmaktsövningen på 24 år – Aurora 17.