"Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig."

Debattartikel av Margot Wallström och Isabella Lövin i Sydsvenskan, 25 maj 2017.

Engagemanget för jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter växer runt om i världen. Samtidigt ser vi ett ökat motstånd mot kvinnors, flickors och ungdomars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i synnerhet rätten till abort. Vi ser det i FN-förhandlingar, inom EU och i den debatt som har börjat höras här hemma om huruvida vårdpersonal ska få rätt att neka till att utföra abortvård. Det är en komplex och motsägelsefull utveckling.

Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin kropp, sexualitet och reproduktion har ett direkt samband med möjligheten att tillgodogöra sig andra grundläggande rättigheter, som rätten till utbildning, att delta i arbetslivet och bidra till en jämställd samhällsutveckling.
Nyligen publicerade USA:s utrikesdepartement en genomförandeplan för Mexico City Policy, under parollen "Värna livet i det globala hälsobiståndet".

Mexico City Policy återinfördes den 23 januari, tre dagar efter USA:s president Donald Trump tillträdde sitt ämbete. Policyn hindrar i praktiken utländskaicke-statliga organisationersom tar emot amerikanskt bistånd att informera om eller utföra aborter.

Mexico City Policy har sedan president Reagans tid vid makten på 1980-talet införts av varje republikansk president. Dessvärre har Trump beslutat att utöka regelns räckvidd till att omfatta utländska icke-statliga organisationer som arbetar med hälsofrågor. Tidigare omfattades endast organisationer som arbetade med preventivmedel och rådgivning, så kallad familjeplanering.

Sveriges regering anser att den nygamla politiken inte alls kommer att "värna liv". Troligare är att fler kvinnor dör. Dokumenterad erfarenhet visar att begränsad information om och tillgång till säkra aborter tvingar kvinnor och flickor att genomgå osäkra aborter med livet som insats, genom att till exempel föra upp galgar i livmodern eller dricka giftiga vätskor.

Forskning visar på ett starkt samband mellan Mexico City Policy under president George W Bushs tid vid makten och ökade aborttal i södra Afrika. Enligt världshälsoorganisationen WHO genomförs 22 miljoner osäkra aborter varje år till följd av oönskad graviditet, något som i sin tur orsakar 47 000 fall av mödradödlighet per år. Det motsvarar 13 procent av världens mödradödlighet.

USA är världens näst största biståndsgivare efter EU. I fjol uppgick landets globala hälsobistånd till 9,5 miljarder US-dollar. Konsekvenserna avden nya policynblirdärför betydande. Icke-statliga organisationer som jobbar med hälsorelaterade frågor tvingas nu skriva under att de kommer att följa den nya policyn – eller avstå från amerikanska biståndspengar.

De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade tjänster som rådgivning om och tillgång till preventivmedel, barn- och mödrahälsovård samt förebyggande insatser och behandling av hiv riskerar att påverkas. Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig bland icke-statliga organisationer. Flera organisationer har redan meddelat att de kommer att anpassa sin verksamhet för att få amerikanskt stöd.

Sveriges feministiska regering kommer med all kraft att fortsätta stå upp för kvinnors och flickors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt liv. Det partiöverskridande samarbetet i riksdagen kring dessa frågor är en unik tillgång, likaså stödet från ett starkt, engagerat och kunnigt civilsamhälle. Sverige driver frågorna i FN, EU och i bilaterala relationer, däribland i samtal med USA.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utgör ett av sex mål iUD:s handlingsplan för Sveriges feministiska utrikespolitik 2015–2018.
Kvinnor, fred och säkerhet är en högt prioriterad fråga i Sveriges engagemang i FN:s säkerhetsråd, inbegripet arbetet mot sexuellt våld i konflikt. Sverige är idag en av de främsta biståndsgivarna i världen när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, det utgör drygt 60 procent av det bilaterala hälsobiståndet som förmedlas genom Sida och cirka 7 procent av det svenska internationella utvecklingssamarbetet.

För att skapa större genomslag verkar regeringen för att bygga allianser och ett globalt partnerskap kring de här frågorna. I ljuset av USA:s återinförande av Mexico City Policy tog Sverige, tillsammans med Belgien, Danmark och Nederländerna, initiativ till konferensen SheDecides den 2 mars i Bryssel. Regeringen annonserade som en del av SheDecides att Sverige i år utökar landets betydande stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med 200 miljoner kronor. SheDecides var startskottet för en global rörelse för alla kvinnors och flickors rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha barn.

Vi välkomnar alla – länder, internationella och regionala organisationer, civila samhället, företag och enskilda individer – att stå upp för kvinnors och flickors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp. Gör din röst hörd också. #SheDecides.

Isabella Lövin
Margot Wallström