Branschen viktig för livsmedelsstrategins förverkligande

Göteborgsposten, den 2 juni 2017

I januari fattade regeringen beslut om Sveriges första livsmedelsstrategi, i juni klubbas de övergripande målen i riksdagen. Fokus för politikens inriktning är att skapa ökad konkurrenskraft, stärkt lönsamhet och ökad hållbar produktion inom hela livsmedelskedjan. Beslutet är möjligt efter en bred överenskommelse med sju av åtta riksdagspartier om målen för livsmedelsstrategi fram till 2030. Riksdagsbeslutet ger en tydlig signal om att livsmedelssektorn är en av våra viktiga framtidsbranscher. Med en livsmedelsstrategi på plats har mat och jordbruk potentialen att bli Sveriges nästa framgångssaga.

Den tidigare regeringen gjorde viktiga insatser för att uppmärksamma och stärka livsmedelssektorn genom Matlandet Sverige. Vi vill ta det ett steg längre och ge ännu bättre förutsättningar för en livmedelssektor i framkant. Det innebär att forskning, utveckling och innovation behöver stärkas i livsmedelskedjans alla led - från produktion, via förädling, distribution och försäljning till slutlig konsumtion och export. En utveckling som sätter konsumentens behov och framtidens utmaningar i centrum kommer att gynna företag och människor i hela Sverige.
Men våra visioner kan inte bara nås genom politiska beslut, arbetet måste på motsvarande sätt bäras av branschen.

I somras tillsatte därför regeringen en kontaktperson gentemot näringen. Uppdraget var tydligt. Kontaktpersonen skulle kartlägga och väcka intresse hos livsmedelskedjans aktörer till att ta egna initiativ för att bidra till livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft, stärkt lönsamhet och ökad hållbar produktion. Slutsatserna från arbetet blev tydligt; för att hela livsmedelskedjan ska utvecklas är det nödvändigt att näringen hittar ett bättre och mer kraftfullt sätt för att agera tillsammans. Kontaktpersonen föreslog därför att företagen tillsammans skulle bilda en organisation och kraftigt höja ambitionsnivån när det gäller innovationskraft och kompetensförsörjning.

Vi delar de här slutsatserna. Livsmedelssektorn är Sveriges fjärde största industrigren och vi är övertygade om att vi behöver är en ökad samverkan mellan livsmedelsskedjans olika aktörer. Det gäller företag, branschorganisationer, akademi och myndigheter. Motsvarande samverkan finns inom andra branscher och är en viktig anledning till framgångarna för exempelvis den svenska stål- och järnindustrin.

Till vår stora glädje ser vi att många inom livsmedelsbranschen delar synen på behovet av ökad samverkan. Ett flertal företag och branschaktörer har förklarat sig beredda att påbörja en process för att etablera en samverkansorganisation med målet att skapa en livsmedelskedja i världsklass. Därför har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att aktivt stötta branschens etablering av en sådan gemensam organisation, som ägs och drivs av företagen själva.

Vi går nya tider till mötes. Vi har en unik livsmedelsstrategi på plats. Och tillsammans med livsmedelssverige lägger vi nu grund för att bygga motsvarande samverkansarena som finns på många andra områden. En samlad och starkare livsmedelssektor är till nytta för hela Sverige, för ekonomin, för jobben och utvecklingen på både landsbygder och i städer.

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
närings- och innovationsminister Mikael Damberg
minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson