Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå

Publicerad

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister.
DN Debatt 14 juni 2017.

Ett av vår tids stora hot är den våldsbejakande extremismen och brottsligheten som den idealiserar och kan generera: terrorismen. Genom att döda och skada oskyldiga vill terroristerna sätta skräck i hela befolkningar och sakta men säkert urholka tilliten mellan människor. Terroristens mål är att bryta ner demokratin och medlet är angrepp mot vardagsliv i städer runt om i världen.

Inte heller Sverige har förskonats. Den 7 april kapades en lastbil som kördes nedför Drottninggatan i Stockholm. Fem människor dödades, många sårades och hela vårt land skakades. Samtidigt slöt människor upp och agerade på ett sätt som väckt respekt. Polis och räddningstjänst agerade effektivt och resolut och många människor visade prov på beundransvärd solidaritet genom att hjälpa varandra i den svåra situationen.

Ett öppet samhälle kan aldrig helt garantera att terrordåd inte inträffar. Men vi ska göra allt i vår makt för att det inte ska ske.

Vi behöver bygga vårt samhälle robust, där polarisering motverkas och hatets ideologier inte tillåts få fäste. Dådet i Stockholm visar på behovet av ett fortsatt starkt förebyggande arbete, med utgångspunkt i vår demokrati, våra grundlagsskyddade friheter och vår rättsstat. De är de värdena som vi vill försvara mot terroristernas angrepp.

Sedan regeringen tillträdde har ett stort antal insatser kommit på plats för att förstärka arbetet mot terrorism och mot våldsbejakande extremism. Vi har kriminaliserat terrorismresor, mottagande av terrorismutbildning och finansiering av terroristorganisationer. Anslagen till Säkerhetspolisen har ökat och medfört en förstärkt utredningsverksamhet mot identifierade resenärer. Snabbare stopp för missbruk av svenska pass har införts. Mycket tyder nu på att den här typen av resande i det närmaste har upphört.

Även det förebyggande arbetet har förstärkts kraftigt. Den nationella samordnaren har utbildat personer från alla Sveriges 290 kommuner. Över hälften av kommunerna är på väg eller har redan upprättat en lokal handlingsplan. En ny nationell lägesbild över det lokala arbetet kommer att presenteras inom kort.

Men mer behöver göras. Därför har regeringen sedan ett år tillbaka arbetat med formerna för hur det förebyggande arbetet ska utvecklas för att med ökad kraft bekämpa den våldsbejakande extremismen.

Parallellt med att finna den framtida hemvisten för det förebyggande arbetet är 17 myndigheter involverade i arbetet, däribland Kriminalvården och Socialstyrelsen.

Med resultat och erfarenhet av arbetet så här långt, har regeringen nu beslutat att den tillfälliga nationella samordningen övergår till ett nytt, permanent nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. Det nationella centret ska inrättas vid Brottsförebyggande rådet för att kunna dra nytta av dess centrala myndighetsfunktioner.

Våldsbejakande extremister är kriminella eller potentiellt kriminella. Det är därför naturligt att detta center ligger på en myndighet under Justitiedepartementet som har hand om övrig brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet.

Det nationella centret kommer att ha tre huvudsakliga uppgifter:

  1. Insatsteam för handfast operativt stöd till kommuner. Den nationella samordnaren har haft en bred ansats med målet att kommuner ska bygga upp sin egen kunskap. Arbetet har varit framgångsrikt men vi behöver ta nästa steg och gå in i en ny fas. Ett större fokus ska läggas på de kommuner där vi vet att det finns problem och arbetet ska ske i nära samarbete med polisen och Säpo.
        Vid det nationella centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete. I praktiken innebär detta att kommunerna ska få stöd i att utveckla och följa upp handlingsplaner och individrelaterade åtgärder.
  2. Ökad kunskap om extremismens drivkrafter och uttryck. Forskning och kunskapsproduktion måste utvecklas ytterligare för att öka kunskaperna om vilka drivkrafter som finns bakom extremismen. Det gäller bland annat den våldsbejakande extremismens uttryck, radikalisering på nätet och skolans roll i det förebyggande arbetet. Centret ska dessutom årligen rapportera till regeringen om arbetet och behov av nya insatser.
  3. Samordning av nationella insatser. Centret ska vara ett nav för Sveriges expertis på området. Samtidigt måste de nationella insatserna förstärkas. Alla myndigheter och aktörer måste se sin roll, även de som inte har fått uppdrag av regeringen inom området. Att bidra till att de nationella myndigheterna vidtar samordnade insatser blir därför en viktig uppgift för det nya centret. Resurser och tid måste användas effektivt.

Pilotverksamheten med den nationella stödtelefonen, som sedan februari finns hos Rädda Barnen, ska utvärderas under 2018. Därefter kommer regeringen att avgöra huruvida den fortsatt bör permanentas och i så fall finnas hos en civilsamhällesorganisation eller om den ska förläggas vid det nationella centret.

I förra veckan presenterade regeringen och de fyra borgerliga partierna en överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism. Samtalen har förts i en god anda och med utgångspunkt i de värden vi har att försvara, demokratin där rättsstaten är dess skydd.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete över blockgränsen för att utveckla både förebyggande och brottsbekämpande insatser riktade mot våldsbejakande extremism.

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister (MP)
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister (S)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.