Högskolan ska bli bättre på validering

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, debattartikel/replik, Dagens Nyheter Debatt, 19 juni 2017.

REPLIK DN Debatt 13/6. Tobias Krantz och Martin Linder från Svenskt Näringsliv respektive Unionen skriver att högskolan inte är tillräckligt duktig på att validera tidigare kompetenser bland yrkesverksamma. Jag instämmer i det. Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera kompetenser och kunskaper, skriver högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.

Mycket talar för att nästan hälften av alla som jobbar i dag kommer behöva utbilda sig på nytt inom 20 år. De snabba förändringarna som den nya tekniken medför ställer nya krav på möjligheter till vidareutbildning, validering och utveckling i yrkesrollen. Vår levnadsstandard och de möjligheter vi vill ge våra barn och barnbarn är beroende av att vi som land klarar av att möta förändringarna som den nya tekniken innebär för hur vi arbetar och lever. En modern högskola och ett välrustat utbildningsväsende kommer att vara nyckeln för att möta den förändringen. Just nu pågår ett intensivt reformarbete för att ställa om högskolan inför denna framtid.

Högskolesektorn är Sveriges enskilt största statliga verksamhet med drygt 400.000 studenter, 75.000 anställda och en årlig omsättning på 67 miljarder. En så viktig och omfattande verksamhet måste fungera effektivt. Dagens system för styrning och resurstilldelning är i sin grundkonstruktion nästan 25 år gammalt.

Regeringen har därför tillsatt en utredning för att se över hur staten styr Sveriges högskolor och universitet. Utredningen ska föreslå hur högskolan ska bli bättre på att tillgodose olika gruppers utbildningsbehov särskilt när det gäller möjligheten till livslångt lärande. För att möjligheten till livslångt lärande ska vara reell krävs det flexibilitet i både utbildningsutbud och utbildningsformer, till exempel genom utbildning på distans och deltid, och inte minst genom validering av tidigare kunskaper och erfarenheter.

Artikelförfattarna efterfrågar en centralisering av valideringsarbetet så att det fungerar bättre för individen. De efterfrågar också bättre finansiering till lärosätena så att de kan utveckla sitt valideringsarbete. Här finns det konkreta åtgärder.

Regeringen har skjutit till pengar för att höja kvaliteten och utveckla valideringsarbetet. Ett arbete med att strukturera upp arbetsformerna för validering har startat under Universitets- och högskolerådets ledning. Målet är att vi ska få till stånd en varaktig struktur för valideringsarbetet. Regeringen har också gjort det möjligt för fler aktörer, som till exempel företag, stiftelser och fackföreningar, att köpa uppdragsutbildning av högskolan utifrån arbetsmarknadsskäl. Tidigare fick bara offentliga myndigheter som Arbetsförmedlingen göra det.

Nu kan företag som till exempel Ericsson köpa utbildningar för personal som sagts upp eller som riskerar att sägas upp. Det gör det lättare att ge människor som har förlorat eller riskerar att förlora jobbet en snabbare väg tillbaka till arbetslivet. Slutligen har regeringen samlat representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillsammans med de mest berörda myndigheterna i den så kallade Valideringsdelegationen som fram till 2019 ska följa, stödja och driva på utvecklingen av validering både nationellt och regionalt.

För mig och regeringen är det centralt att det ska vara möjligt att kunna studera vidare, byta karriär och bilda sig under hela livet och hela landet. Den svenska modellens goda tillgång till högre utbildning måste utvecklas utifrån 2020-talets behov. Det handlar om jobb, välstånd och möjligheten att möta framtiden med tillförsikt och trygghet.