"Jag vill utveckla samarbetet med Kina kring hållbart företagande för att förbättra arbetsvillkor, bekämpa miljöförstöring, motverka korruption och stärka kvinnors ställning"

Debattartikel i Sydsvenskan den 22 juni av EU- och handelsminister Ann Linde.

Efter midsommar genomför statsministern, näringsministern, miljöministern och jag en tre dagar lång resa till Kina för att främja svensk export och investeringar.

Under de senaste åren har den svenska exporten till Kina vuxit mycket kraftigt. Den svenska delegationen omfattar över 40 företag samt representanter för en rad myndigheter, organisationer, fack, forskning och finansieringsinstitut. Resan ingår i ett systematiskt främjarsamarbete som har fått namnet Team Sweden.Resan till Kina är den största satsning Team Sweden hittills gjort. Förutom politiska överläggningar om handel, klimat och innovation, är syftet att bidra till att öppna dörrar för svenska företag och samtidigt öka möjligheterna för kinesiska investeringar i Sverige.

Regeringen kommer också att uppmärksamma att det i år är tio år sedan Sverige inledde ett unikt samarbete med Kina kring hållbart företagande, CSR, genom undertecknandet av ett samförståndsavtal. Avtalet ger Sverige en plattform för att arbeta med hållbart företagande i Kina och på så sätt bidra till Parisavtalet och till att nå de globala målen i Agenda 2030. Hållbarhetsarbetet är också viktigt för att lyckas bättre på den kinesiska marknaden.

Kina är idag världens största handelsnation och världens näst största ekonomi efter USA. Kina är också Sveriges största handelspartner i Asien med en total utrikeshandel som förra året uppgick till närmare 130 miljarder kronor.

Det finns idag drygt 600 svenska företag på plats och ytterligare cirka 10 000 svenska företag bedriver handel med Kina, så Kina är utan tvekan en allt viktigare handelspartner för Sverige.

Resan är ett led i genomförandet av regeringens exportstrategi som bland annat syftar till att öka exporten och handeln med de stora tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Latinamerika och därmed bidra till tillväxt och jobb i Sverige.

När företag vill göra affärer på komplexa marknader som till exempel den kinesiska möts de av en rad hållbarhetsutmaningar. Det kan handla om miljöförstöring, korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter i företagandet eller bristande rättigheter i arbetslivet.

Parallellt medökad handel, export och investeringar finns därför ett behov av en tydlig policy för hållbart företagande. Det gäller såväl för företag som för regeringen. Därför har regeringen utarbetat och presenterat en ambitiös CSR-strategi och en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Där sägs uttryckligen att regeringen har tydliga förväntningar på svenska företag att agera hållbart och ansvarsfullt, såväl hemma som utomlands.

Konkret har regeringen också stärkt samarbetet med Kina kring hållbart företagande. År 2010 upprättades ett CSR-center på den svenska ambassaden i Peking för att genomföra samarbetet med våra motparter i det kinesiska handelsministeriet. År 2015 undertecknades ett mer utvidgat avtal som även inkluderar samarbete kring frågor som hållbara upphandlingar, avfalls- och vattenhantering och ansvarsfulla investeringar, men även nya samarbetspartners såsom fler kinesiska ministerier, fackliga organ och civilsamhället. Under mitt besök kommer jag också träffa företrädare för fackföreningsrörelsen i Hong Kong.

Samarbetsavtalet har blivit en unik plattform för Sverige att diskutera frågor med Kina såsom miljöproblem, korruption, företagande och mänskliga rättigheter, vikten av social dialog mellan oberoende parter på arbetsmarknaden med mera.

Under samarbetets tio år har ett stort antal aktiviteter genomförts. Till exempel arrangerar det svenska CSR-centret varje år en hållbarhetsutbildning för kinesiska företagsrepresentanter och tjänstemän där hittills fler än 1 000 personer har deltagit. Seminarier har också genomförts i samarbete med svenska fackliga organisationer, till exempel If Metall, bland annat att diskutera vikten av anständiga arbetsförhållanden. Centrets hemsida har flera miljoner besökare varje år.

Många vittnar om en ökad medvetenhet och intresse för CSR bland företag och myndigheter i Kina. Till exempel har vi noterat att antalet företag i Kina som publicerar hållbarhetsrapporter har ökat markant.

Det ökade intresset kring hållbart företagande i Kina gynnar svenska företag som vill göra affärer med Kina. Bland annat blir det lättare att ställa tydliga krav kring hållbarhet på kinesiska leverantörer och underleverantörer. Konsumenters allt större fokus på hälsa, kvalitet och säkerhet i Kina öppnar också nya möjligheter för svenska företag som över lag har ett mycket gott anseende och en tydlig profil på hållbarhetsområdet.

Jag vill fortsätta att utveckla vårt samarbete med Kina kring hållbart företagande för att förbättra arbetsvillkoren och arbetstagares rättigheter, bekämpa miljöförstöringen, motverka korruptionen, stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, och på så sätt engagera företagen i Agenda 2030 och genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Jag kommer att verka för att vår Team Sweden-resa till Kina ska bidra till detta och till att stärka svenska företags möjligheter att göra affärer i Kina.

Ann Linde, EU- och handelsminister

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha