Nu går vi vidare med nya optionsreglerna

Debattartikel av finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg, debattartikel, Dagens industri, 29 juni 2017.

I december förra året presenterade regeringen i en lagrådsremiss sitt förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner. En av näringslivet mycket efterfrågad reform som syftar till att underlätta för små, unga företag att rekrytera nyckelpersoner. Det var första gången någonsin som en svensk regering föreslagit en sådan skatteförändring. För att förslaget ska gå att genomföra krävs att det godkänns av EU-kommissionen, eftersom det är att betrakta som ett stöd från regeringen till de företag som får ta del av det. Därför har regeringens förslag utformats på sådant sätt att det ska ha största möjliga chans att godkännas. Nu kan vi med stor glädje konstatera att vi lyckats med detta, då kommissionen i veckan beslutade att godkänna förslaget. Det betyder att den sänkta skatten går att införa redan 1 januari 2018.

Det är väl känt att Sverige har en av världens starkaste startup-miljöer. Små snabbväxande företag med innovativa tjänster och produkter som stärker och framtidssäkrar vårt näringsliv. Det är företag som skapar nya jobb och som ofta är drivande för att ta fram nya, smarta och mer miljövänliga lösningar.

En viktig och prioriterad uppgift för regeringens näringspolitik är därför att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dessa företag att växa. Det handlar bland annat om konkurrenskraftiga villkor, inte minst kopplat till att attrahera och behålla kompetens – de små snabbväxande företagens största utmaning.

Skattelättnader för personaloptioner är en av de reformer som regeringen presenterat för fler växande företag. Personaloptioner är ett sätt att möta de små företagens utmaning i att betala marknadsmässiga löner. De kan ge nyckelpersoner en chans att själva äga en del av företaget, ett löfte för framtiden för den som jobbar hårt i dag.

Den skattelättnad som regeringen presenterat innebär att en förmån av personaloption inte ska beskattas som inkomst av tjänst. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter för den. I stället beskattas den som inkomst av kapital när andelen i företaget avyttras.

Förslaget tar sikte på de företag som har störst behov av en sådan här skattelättnad. Personaloptioner ska kunna användas för att i tidiga skeden balansera den risk en anställd tar när hon eller han går in i ett ungt innovativt företag. Därför kommer skattelättnaden att gälla för små företag med färre än 50 anställda och som har en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor. Företaget får inte vara mer än tio år gammalt. Dessa villkor, tillsammans med andra, är också de som gett förslaget möjlighet att godkännas av EU-kommissionen.

Utmaningen med bristande tillgång till kapital för snabbväxande företag i tidiga skeden möter regeringen också genom att stimulera marknaden för riskvilligt kapital.

Det statliga riskkapitalet har reformerats genom bildandet av Saminvest, ett nationellt bolag som verkar genom fond–i–fond-metodik med uppdrag att tillsammans med privat kapital investera i utvecklingsfaser och i andra områden där det privata kapitalet i mindre utsträckning söker sig i dag.

Efter rekordsnabb utredning och beredning inom regeringskansliet kunde bolaget bildas i januari år och förhoppningen är att medfinansiera en första fond innan året är slut.

Sverige har ett av världens starkaste företagsklimat. Det konstateras i internationella rankingar och det bevisas genom det högtryck som nu råder hos företag över hela landet.

För att hålla i den här tillväxten krävs riktade reformer och investeringar i det hållbara samhällsbygget så att små företag får möjlighet att växa till morgondagens stora arbetsgivare.