Sydkorea en viktig handelspartner

Sydkorea är idag Sveriges tredje största exportmarknad i Asien, med en växande handel för svenska företag. Sverige och Sydkorea har mycket gemensamt både till exempel när det gäller vikten av frihandel och synen på hållbar utveckling. Som ett led i att ytterligare utveckla förbindelserna besökte jag förra veckan Seoul för att främja smarta svenska miljölösningar, hållbara transporter samt träffa min sydkoreanske ministerkollega och delta i ett asiatisk-europeiskt ministermöte.

Sydkorea är viktig exportmarknad. Under 2016 uppgick den totala exporten till landet till 17 miljarder kronor. Exporten gör att ungefär 20 000 personer har ett jobb att gå till. Idag finns det cirka 2000 svenska företag som exporterar till Sydkorea, 440 av dessa har sin hemvist i Västra Götaland. Länet tillhör de tre län i Sverige som har mest export till Sydkorea, både som en andel av Sveriges totala export och som en andel av länets export. De stora företagen svarar för den största delen av exporten men sett till antalet så utgörs ungefär två tredjedelar av småföretag. Detta mönster gäller såväl på riksnivå som i Västra Götaland.

Handeln med Sydkorea har utvecklats positivt under de senaste åren. I fjol var tillväxten i varuexporten hela 23 procent, och utvecklingen har fortsatt i samma riktning i år. Ökningen kan till stora delar kopplas personbilar och lastbilar, som under 2016 ökade med enastående 133 procent respektive 30 procent. Dessa näringar har en stark koppling till Västra Götaland och vi kan se att länets exportframgångar bidragit till ökad sysselsättning.

En ytterligare intressant aspekt av den svensk-koreanska handeln är att mycket tyder på att frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea varit till stor nytta för Sveriges exportindustri. Avtalet har bidragit till att de allra flesta tullar tagits bort och andra handelsbarriärer förenklats. UD har tagit fram en ny analys av handelsavtalet. I den framgår att sex år efter avtalets ikraftträdande (juli 2011) är nu Sveriges totala varuexport till Sydkorea 70 procent högre än tidigare!

En bransch som sticker ut är ”vägfordon”, som sex år efter avtalets ikraftträdande ökat med 286 procent jämfört med tidigare. EU:s bilproducenter åtnjuter nu både borttagna tullar en harmonisering av tekniska föreskrifter som bidragit till att de kan producera sina fordon utan att vara föremål för ytterligare granskning av Sydkorea.

Att handeln ökat så mycket är ett bevis på hur kompatibla våra ekonomier är. Men vårt ömsesidiga utbyte grundar sig inte enbart på handel. Sverige och Sydkorea är öppna och innovativa ekonomier med ett stort miljötänk. Det borgar för goda möjligheter till samarbeten gällande smarta städer och gröna lösningar. Under min resa träffade jag bland annat Seouls borgmästare som har fått Göteborgspriset för hållbar utveckling för sitt arbete med delningsekonomi. I Sverige har nyligen ett stort projekt om delningsekonomi i städerna fått finansiering. Göteborg kommer att tillsammans med Stockholm, Malmö och Umeå på olika vis bli testbäddar för delningsekonomi. Här har vi har goda förutsättningar för samarbete och att lära av varandra.

Sydkoreas president Moon har fattat beslut om att landets ska inriktas mot en kärnkraftsfri energimix där förnyelsebar energi ska stå för 20 procent av energimixen år 2030. Sverige har utmärkt välplacerade företag som arbetar med gröna energilösningar och kan också erbjuda kompetens när det gäller kärnkraftverksavveckling.

Smarta städer handlar inte bara om teknik utan om att städerna ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Det är också en viktig utgångspunkt för regeringens samverkansprogram om smarta städer. Det var därför jag deltog på ett seminarium med fokus på just detta tillsammans med ledande företag som Scania, Volvo och Ericsson, Nira Dynamics, Telenor Connexion och Neonode. Vi hoppas på ökat utbyte mellan sydkoreanska företrädare och olika aktörer i Sverige och också lägga grunden för ett tätare samarbete inom Agenda 2030.

Under mitt besök i Sydkorea träffade jag också fackliga företrädare samt ordföranden för Övervakningskommittén för frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea för att diskutera hur arbetstagares rättigheter kan förbättras. Den svenska regeringen driver på för att handelspolitiken ska stå upp för just arbetstagares rättigheter, samt människors hälsa, våra demokratiska värderingar och vår miljö.

Jag ser fram emot att ytterligare bidra till att knyta banden mellan våra länder, för ökad handel och en hållbar utveckling.

Ann Linde, EU- och handelsminister