Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Aurora har haft tydlig effekt på vår militära förmåga

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist i Svenska Dagbladet, 8 oktober 2017

Den första försvarsmaktsövningen och den största nationella övningen på mer än 20 år – Aurora – är nu avslutad. Till skillnad från ­andra försvarsgrensvisa övningar så övades nu den samlade förmågan i svensk försvarsmakt genom deltagande från alla ­delar av Försvarsmakten. Redan nu kan vi konstatera att Aurora uppfattats som en tydlig svensk säkerhetspolitisk signal om att Sverige bidrar till stabiliteten i vår del av Europa, att övningen haft en tydlig effekt på svensk militär förmåga och att Sverige menar allvar med att förbereda för att ge och ta emot hjälp av andra länder i en krissituation. Dessutom innebar Aurora en mycket tydlig markering om att Sverige nu fokuserar på ökad förmåga i det nationella försvaret. Denna positions­förflyttning av försvarspolitiken är nu med önskvärd tydlighet manifesterad.

 

I praktiken innebar övningen Aurora att den nya inriktning av svensk försvarspolitik som riksdagen i majoritet beslutat nu genomförs i praktiken. Övningen byggde på de två strategiska förutsättningar som riksdagen beslutat om, nämligen ökad militär förmåga i kombination med fördjupade samarbeten med andra länder. De svenska förband jag mötte på Gotland såg sig själva som en del av en större helhet där samverkan mellan flyg, marin och armé var utmaningen. De svenska förbandens möte med förband från andra länder gav möjlighet till övning mot andra vapen­system och militärt uppträdande än vad man normalt är van vid. Det hade en direkt positiv effekt på vår egen militära förmåga.

I sambanden med besöken i Berga och i Trosa tillsammans med statsminister Stefan Löfven så gavs den säkerhetspolitiska dimensionen tyngd. Övningen ingick som en del i en strategi för att tackla det nya säkerhetspolitiska läget. Scenariot är försvar av Sverige och vår egen suveränitet. Händelseutvecklingen över tid i vårt närområde med den olagliga annekteringen av Krim, den ryska aggressionen mot Ukraina, den press de baltiska staterna upplever och den ökade militära aktiviteten i Östersjöområdet gör uppgraderingen av det nationella försvaret nödvändig. Som statsminister har Stefan Löfven gjort flera besök och haft möjlighet att prata med personalen i samband med Försvarsmaktens ­övningar. Det markerar att den här regeringen ser försvaret som ett nationellt intresse – inte ett särintresse.

Det samarbete med de baltiska och nordiska länderna, Frankrike och USA som manifesterades vid övningen har en klar säkerhets­politisk innebörd. Det är samverkan som skapar stabilitet och ger önskvärd tydlighet i det säkerhets­politiska signalverket. Övnings­samarbetet skapar interoperabilitet, det vill säga förmåga att agera tillsammans, som före­bygger krissituationer och skapar nödvändiga trösklar. Tillsammans med diplo­mati, transparens och förtroendeskapande åtgärder verkar övningar som Aurora förebyggande mot kriser i vårt närområde. Därför hade övningen Aurora med 19 000 deltagare också betydelse för situationen i andra länder i närområdet. Efter kontakt med minister­kollegor i flera länder i framför allt Europa så vet jag att vår övning stärker bilden av att Sverige seriöst vill ta sin del av ansvaret för säkerheten i vår del av Europa.

Underrättelsevärdet är således stort och rapporter har kommit om aktiviteter i övning­ens närhet som tyder på intresse för våra soldater, utrustning och övningsmoment från intressenter som inte velat ge sig till känna. Från svensk sida har vi agerat öppet och bjudit in andra länder till inspektion kopplat till Wiendokumentet. Under samma tidsperiod genomfördes övningen Zapad i Ryssland och i Vitryssland. Sverige fick en inbjudan att delta med observatör i Vitryssland, men Ryssland bjöd inte in observatörer till övningen. Sverige har stått för öppenhet och transparens och det borde även Ryssland göra.

Under övningen har vi också kunnat notera att budskap spridits om att detta var en "krigsövning", hade "eskalerande effekt" och var arrangerad av Nato. Detta är desinformation om övningen. Övningens scenario, som handlade om försvar av Sveriges suveränitet, stämmer överens med den självförsvarsrätt som är förankrad i FN-stadgan. Detta kan knappast anses som "eskalerande". Inbjudningarna till övningen kom från Sverige och Nato deltog inte ens i övningen. Däremot samverkade vi med länder vi normalt övar med och är partners till. Tyvärr fanns det även medier som använde sig av delar av ­denna retorik vilket är beklagligt.

Utvärderingen av Aurora blir nu oerhört viktig. Den kommer att ge ett mycket bra under­lag när det gäller att bedöma styrkor och svagheter i svensk försvarsmakt. Det gäller bland annat sådant som den grund­läggande planeringen för stora övningar av detta slag, förmågan till försvarsmakts­gemensamma operationer, totalförsvarets roll och kapacitet i skarpa lägen, logistiken, ledning, förmåga till brigadstrid, värdlandsstöd och övning av totalförsvarspliktig personal. Detta är erfarenheter som kommer att ha betydelse för kommande prioriteringar och beslut om försvarets framtida inriktning.

Mellan åren 2014 och 2020 ökar försvars­utgifterna med 24,7 procent. Det är ett rejält trendbrott och ett uppbrott från de förhållanden som rådde tidigare. Tre breda politiska uppgörelser ligger till grund för detta. Försvarsmakten har ett krav på sig att leverera mot bakgrund av de cirka 26,5 miljarder kronor som tillförs försvarsekonomin fram till 2020. Det handlar primärt om ökad övningsverksamhet, investeringar i försvarets basplatta och nya vapensystem.

Jag uppfattar samarbetet i dag mellan Försvarsmakten och regeringen som gott och det är viktigt för att nå resultat. Att bygga mili­tär förmåga tar tid. Processen är stegvis och det är avgörande att besluten och prioriteringarna är genomtänkta. Innehåll och resul­tat är för regeringen viktigare än offentlig budgivning om vem som kan satsa mest pengar. Vår linje är att steg för steg stärka det nationella försvaret genom breda överenskommelser. Aurora blir ett viktigt underlag i detta långsiktiga arbete. Så blir också den stora total­försvarsövning som planeras till 2020.

 

Då Aurora 17 genomfördes på flera platser i landet och många kom i kontakt med ­övningen så vill jag tacka allmänheten för er positiva och stödjande inställning.

Slutligen vill jag framför allt tacka all personal, såväl militär som civil, som deltagit i både förberedelser och genomförande av Aurora. Er insats är viktig för Sverige!

Peter Hultqvist, försvarsminister