Kraftiga investeringar möjliga tack vare ansvarsfull ekonomisk politik

Arbetsmarknadsnytt, 13 september 2017.

Stora underskott har vänts till överskott i statens finanser och regeringen har bidragit till en god tillväxt. Det betyder att Sverige står starkt i mötet med den utmaning det innebär att fortsatt pressa ner arbetslösheten och underlätta för arbetsgivare att hitta den kompetens de söker.

Uppgiften är inte enkel. Det är nu vi står mitt uppe i den utmaning det innebär att bereda vägar till jobb för det stora antal nyanlända som söker sin plats på svensk arbetsmarknad. Sverige har tidigare inte stått tillräckligt väl rustat för att framgångsrikt klara etableringen. Det har förstärkt den oacceptabla klyftan i jobbchanser mellan inrikes och utrikes födda. Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder för att stärka etablering och matchning. Vi gör stora satsningar på yrkesutbildning, kompletterande utbildning och validering. Vi styr om användningen av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen, som stod raserad efter den borgerliga regeringens experimenterande. Tillsammans med parterna sätts snabbspår till bristyrken på plats. Vi lägger om Arbetsförmedlingen för att sätta arbetsgivarnas behov i centrum.

Nu tar vi nya steg för att snabba på och förbättra nyanländas inträde på en arbetsmarknad i stort behov av arbetskraft. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik finns nu goda möjligheter att investera kraftigt.

Vid årsskiftet träder nya regler för etableringen i kraft. De innebär en genomgripande förändring av Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända och lägger grund för ökad effektivitet. Nyanlända kommer liksom andra arbetssökande att omfattas av tydliga krav att ta del av insatser som rustar för arbete. Den förra regeringen införde en rättighet till insatser – vi tillför en skyldighet att delta. Samtidigt införs en utbildningsplikt för nyanlända. Den som under sin tid i etablering bedöms behöva utbildning för att komma i jobb ska ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. I den svenska modellen står rättigheter och skyldigheter i balans.

Fler behöver utbildning för att möta arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. I den budgetproposition regeringen snart lämnar till riksdagen föreslås en ytterligare utbyggnad av kunskapslyftet. Vi gör den största utbyggnaden av yrkeshögskolan sedan den infördes, 14 000 nya platser till 2022. Vi föreslår en kraftig utbyggnad av regionalt yrkesvux.

Regeringen förenklar också anställningsstöden till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och nyanlända. Flera stöd görs om till ett – introduktionsjobb. Det blir ett enkelt och träffsäkert sätt att kraftigt sänka lönekostnaden för arbetsgivaren, utan att urholka lön och övriga villkor för individen.

De borgerliga partierna vill lagstifta om en ny anställningsform, men svensk arbetsmarknad behöver inte mer lagstiftning. Regeringen tänker inte lagstifta om löner. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter. Svensk arbetsmarknad behöver utrymme för flexibilitet för att bygga lösningar som fungerar. Den flexibiliteten har gjort arbetsmarknadens parter till en kraft att räkna med och regeringen står lyhörd inför lösningar från parterna för att ytterligare stärka etablering och matchning på arbetsmarknaden.

Det är en sak att liksom Ulf Kristersson se problemen. Att leverera lösningar är ännu viktigare, och det gör regeringen med full kraft.

Ylva Johansson
Arbetsmarknads-, och etableringsminister