Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Näringsdepartementet

"Så ska vi få butikerna på landet att överleva"

Publicerad

Debattartikel av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Eva Pettersson, vd för Axfood Närlivs, Aftonbladet den 14 oktober 2017.

Den service som många lanthandlare runt om i Sverige erbjuder är en viktig förutsättning både för att invånarna ska kunna bo kvar och verka på hemorten samt för tillfälliga besökare och sommargäster. Det behövs därför satsningar som motverkar att butiker på landsbygden läggs ned och som möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten. Genom regeringens budgetproposition ges handlare runt om i hela landet framtidstro och optimism.

En levande landsbygd är avgörande för hela vårt lands utveckling. På många orter är lanthandeln navet i byn men under flera år såg utvecklingen mörk ut då många butiker tvingades stänga på grund av tuffa ekonomiska förutsättningar. För att vända den utvecklingen har regeringen sedan 2016 satsat 35 miljoner per år på driftsstöd till kommersiell service i glesbygd.

I budgetpropositionen för 2018 kommer stödet att permanentas och på så sätt säkrar vi tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta glesbygderna. Dessutom kommer stödet att öka med ytterligare 35 miljoner kronor årligen under 2018 och 2019. Det innebär en rejäl och välbehövlig förstärkning för lanthandlare runt om i landet.

Många lanthandlare fungerar som en servicepunkt där du, förutom att kunna handla mat, också kan hämta ut paket, beställa varor från Apoteket och Systembolaget, ta del av grundläggande betaltjänster och få information om kommunen. På många mindre orter är butiken även den självklara sociala mötesplatsen och är även viktig för tillfälliga besökare och sommargäster.

I sådana särskilt utsatta och sårbara glesbygder är förutsättningarna mer besvärliga med längre avstånd och lägre befolkningstäthet. Där är det viktigt att staten tar ett särskilt ansvar för att medborgare och näringsliv har tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service.

Regeringen har därför tillfört landsbygdsprogrammet 750 miljoner kronor under perioden 2014 - 2020 för just detta ändamål. Det handlar om medel till investeringar, kompetensutveckling för företagare som säljer dagligvaror eller drivmedel samt för lokal serviceutveckling.

Tillväxtverket har konstaterat att satsningarna på kommersiell service och bensinmackar i glesbygd har varit uppskattade och att de har bidragit till att nedläggningen av butiker på landsbygden har stannat upp och nu satsar handlarna framåt för att utveckla sina butiker. Nyvunnen trygghet och framtidsoptimism har resulterat i satsningar på bland annat renoveringar, utbyggnader, investeringar i miljöeffektiva frysar och kylar, nystartad kaféverksamheter, utökade sortiment, nyanställningar och generösare öppettider.

De mindre butikerna i våra gles- och landsbygder har många utmaningar att brottas med. Befolkningsutveckling och förändrade boendemönster, ökad arbetspendling, ändrade köpvanor och effektiviseringar inom handeln är några av utmaningarna.

Det har sammantaget blivit svårare för små butiker att konkurrera med utbud, annan service och priser. Därför är det viktigt att tillgången till kommersiell service på landsbygden ges nödvändiga förutsättningar för att kunna fortsätta att serva lokalbefolkningen. År 2016 beviljades totalt 140 miljoner kronor till kommersiell service. Det är mer än en fördubbling av medlen jämfört med år 2015.

Tillgänglighet till kommersiell service är grundläggande för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i hela landet. Det är viktigt dels för människans frihet att kunna bosätta sig var hon vill, dels för att mycket av produktionen inom de gröna näringarna sker på landsbygden. Då måste människor också kunna bo där under rimliga förutsättningar.
Landsbygden och lanthandlarna förtjänar stabila och förutsägbara spelregler. Med betydande satsningar på service i gles- och landsbygder tas ett viktigt steg för att hela Sverige ska fortsätta att utvecklas.

Sven-Erik Bucht,

landsbygdsminister

Eva Pettersson,

vd Axfood Närlivs