Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér i Aftonbladet Debatt: "Vi hör er oro – och ändrar tillbaka LSS"

Publicerad

Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken, i Aftonbladet debatt den 14 november 2017.

De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat situationen snabbt för både enskilda individer och kommuner. Vi har nu hamnat i en situation där många upplever rättspraxis som oförutsägbar och svårförståelig och assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Det skapar oro hos brukare och deras nära, men innebär också en fara för assistansersättningens legitimitet i stort.

För att skapa förutsägbarhet i rätten till assistansersättning, ge kommunerna bättre möjlighet att ta sitt fulla ansvar för personer med funktionsnedsättningar och ge LSS-utredningen utrymme att arbeta mer långsiktigt med frågan föreslår regeringen idag fyra lagändringar:

  • Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning.

  • Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Lagändringen är tillfällig. Frågan om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att utredningen tas om hand och regeringen tar fram en ny inriktning.

  • Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.

  • Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Högsta förvaltningsdomstolen kom i juni med en dom som påverkar rätten till assistans för väntetid och beredskap. Tillämpningen av domen innebär att det i praktiken blir svårt att genomföra assistansen så som det är tänkt. Därför föreslår regeringen en lagändring för att värna intentionerna i LSS.

De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat situationen för både enskilda individer och kommuner väldigt snabbt. Därför föreslår regeringen ytterligare en lagändring. Försäkringskassan ska, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, tillfälligt upphöra med att ompröva personer med assistansersättning. Det kommer att öka förutsägbarheten för brukarna och ge kommunerna bättre förutsättningar ta sitt fulla ansvar för de medborgare som inte längre har rätt till assistans från Försäkringskassan.

Alla som kan ska bidra till Sveriges välfärd, och alla som har rätt att ta del av välfärden ska få det. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en viktig del i det svenska välfärdsbygget. Lagen har sedan den infördes inneburit att många med stora funktionsnedsättningar har kunnat leva självständiga liv, arbeta, ägna sig åt sina fritidsintressen och ta del av samhället som alla andra.

Regeringen har och tar ansvar för våra gemensamma medel. Vi kommer därför att fortsätta motverka oegentligheter och felaktig användning av medel avsatta för stöd till personer med funktionsnedsättningar. Intentionerna bakom LSS ska värnas.

Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitik

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter