Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Ny handlingsplan för jämställda livsinkomster

Publicerad

Debattartikel av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Aftonbladet, 26 december 2017.

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Därför har regeringen beslutat en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. I handlingsplanen ingår ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter mot diskriminering.

-Det låter för otroligt för att vara sant, men faktum är att det i genomsnitt skiljer flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män i Sverige.

Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag. Det finns flera anledningar till att kvinnor har lägre inkomster än män och det kräver åtgärder inom flera olika politikområden.

Ett sätt att komma till rätta med orättvisa inkomstskillnader är att bryta den starka uppdelningen mellan kvinno- och mansyrken på vår arbetsmarknad. Därför har Skolverket fått i uppdrag att förebygga könsstereotypa utbildningsval och Arbetsförmedlingen att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden.

Höstens MeToo-vrål har satt fokus på otrygga arbetsvillkor och maktbalansen på våra arbetsplatser. Att kvinnor i genomsnitt jobbar mer deltid och har otryggare anställningar än män gör också att kvinnors inkomster blir lägre. Därför har regeringen skärpt lagstiftningen och satt stopp för eviga visstidsanställningar. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet.

Men även när män och kvinnor har samma jobb och jobbar lika mycket visar statistiken att kvinnor får mindre betalt än män. Så kan vi bara inte ha det. Därför har vi skärpt diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare måste nu vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Vi har också infört årliga lönekartläggningar så att orättvisa löneskillnader ska upptäckas.

Kvinnor är borta från jobbet till följd av sjukdom i större utsträckning än män. Det påverkar livsinkomsterna. Därför har regeringen tagit fram en arbetsmiljöstrategi och ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Arbetsmiljöreglerna har skärpts när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö och till sommaren startar en ny arbetsmiljömyndighet sin verksamhet.

En ytterligare förklaring till inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är att föräldraansvaret är ojämnt fördelat. Därför har regeringen öronmärkt ytterligare en månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern och avskaffat vårdnadsbidraget.För att höja sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor har reglerna gällande föräldrapenning ändrats för personer som anländer till Sverige med barn äldre än ett år.

Många frågor i jämställdhetsarbetet går åt rätt håll, och löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, men det går för långsamt.
Regeringen har därför beslutat en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster som beskriver genomförda och pågående åtgärder. I handlingsplanen ingår också ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning om effektivare sanktioner mot diskriminering:

  • Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa vilka löneskillnader som skett för olika yrken de senaste åren och med denna redovisning som grund inleda en diskussion med arbetsmarknadens parter för att främja deras arbete med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
  • För att uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering avser regeringen även att tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, inkl. lönekartläggningar. Utredningen kommer att tillsättas under våren 2018.

Sveriges feministiska regering fortsätter arbetet mot minskade skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet. Vi ger oss inte förrän kvinnor har halva makten. Och hela lönen.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.