Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

”Premiepensionen görs om i nya överenskommelsen”

Publicerad

DN debatt 14 december 2017

Vi har nu slutit en ny överenskommelse om pensionerna. Bland annat förändras premiepensionen. Dagens öppna fondtorg ska göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder. Det kommer att göra att antalet fonder kommer minska avsevärt, skriver företrädare för partierna i Pensionsgruppen.

Det är snart 20 år sedan det svenska pensionssystemet kom på plats och sedan dess har omvärlden förändrats. Det har betydelse för pensionerna. Därför har partierna som står bakom pensionssystemet genomfört en översyn av systemets olika delar. Vår slutsats är att det i grunden är bra, men att det behöver utvecklas och moderniseras. Därför har vi tillsammans kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.
Det svenska pensionssystemet bygger på två viktiga principer:

Den första är att du tjänar in till din egen pension genom att arbeta. Det gör att systemet är finansiellt hållbart – i Sverige riskerar vi inte att vältra över pensionsskulder på framtida generationer så som skett i andra länder.

Den andra principen är att pensionssystemet har ett brett blocköverskridande stöd i riksdagen och vi tar gemensamt ansvar i Pensionsgruppen. Tillsammans ger det goda förutsättningar för ett tryggt pensionssystem. Stabiliteten är viktig eftersom pensioner handlar om oerhört långa tidsperspektiv – tiotals mandatperioder – och väldigt mycket pengar.

Under de senaste åren har vi gjort en stor översyn av systemets delar. Vi kan konstatera att även om systemet i grunden fungerar väl så behöver det utvecklas och renoveras. Därför har vi nu slutit en ny överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner som består av:

1. Ett reformerat och förstärkt grundskydd. Grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna ska förbättras. Bland annat kommer garantipensionen utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast, samtidigt som taket i bostadstillägget ska höjas. Personer med garantipension ska även kunna förbättra sin ekonomi genom att jobba längre. Det ska fortsatt vara ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med att ta del av grundskyddet. Ett utredningsförslag presenteras i februari 2018.

2. Ett reformerat premiepensionssystem. Premiepensionen görs om för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas oseriösa aktörer i premiepensionssystemet. Som ett första steg ska Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram införas snarast, samtidigt som hållbarhetskrav införs för samtliga fonder på fondtorget.

I ett andra steg kommer dagens öppna fondtorg göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt. Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten i det nya premiepensionssystemet där staten ansvarar för att ge en kostnadseffektiv, trygg och stabil pensionsförsäkring med hög avkastning för de som inte vill välja.

3. Långsiktigt hållbara pensioner. I Sverige lever vi allt längre. Medellivslängden ökar med 3,5 timmar varje dygn. Det är positivt, men innebär att pensionernas andel av slutlönen blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra och trygga pensioner behöver arbetslivet därför förlängas och bli mer hållbart.

I det svenska pensionssystemet finns ingen fast åldersgräns och det kommer fortfarande, likt i dag, vara upp till dig när du vill gå i pension så länge du uppnått lägsta åldern. De av Pensionsgruppen föreslagna förändringarna bygger på Pensionsåldersutredningen och den avsiktsförklaring som parterna på arbetsmarknaden ställde sig bakom för ett år sedan.


Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs år 2020 från 61 till 62 och därefter till 63 år 2023 och till 64 år 2026.

Samtidigt höjs rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden för den som vill, den så kallade LAS-åldern, år 2020 från 67 till 68 och till 69 år 2023
Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år 2023 och 2026 knyts den till den fortsatta medellivslängdsökningen. Ett undantag görs för de med ett långt arbetsliv, 44 år.


Samtidigt som åldersgränserna förändras följer trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) med uppåt. Reformen ska vara statsfinansiellt neutral. Pensionsgruppen är överens om att pensionerna i första hand måste upprätthållas genom ett längre arbetsliv, men att avgiften till pensionssystemet ska analyseras vidare.

4. Åtgärder för ett hållbart arbetsliv. Långsiktigt hållbara och trygga pensioner förutsätter ett hållbart arbetsliv. Det krävs därför fler förändringar än justeringar i pensionssystemet. Arbetslivet måste bli mer jämställt, hållbart, flexibelt och modernt. Det är nödvändigt att människor inte slits ut utan orkar hela vägen. Möjligheten att ställa om under arbetslivet är central och även tidpunkten för inträdet på arbetsmarknaden är viktig.


Dessa områden ligger utanför Pensionsgruppens mandat, men partierna bakom pensionsöverenskommelsen är överens om att intensifiera arbetet med ytterligare arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv.

5. Ett råd för arbetsmarknadens parter. Vägen mot ett hållbart arbetsliv och hållbara pensioner berör hela samhället och inte minst arbetsmarknadens parter. Det fortsatta arbetet bör därför göras i dialog med parterna. För att underlätta det samarbetet skapas ett partsråd som knyts till Pensionsgruppen.

6. Delegation för äldre arbetskraft. För en väl fungerande arbetsmarknad är det nödvändigt att alla människors kompetens tillvaratas. Samtidigt visar studier att åldersdiskriminering börjar redan i 40-årsåldern. För att uppnå ett mer hållbart arbetsliv kommer Pensionsgruppen inom kort att presentera en delegation som ska arbeta forskningsnära, tillsammans med andra aktörer, för att motverka åldersdiskriminering och se till att vi bättre tar till vara äldres kompetens på arbetsmarknaden.

7. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension. Det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionerna utgör en helhet för en trygg ålderdom och måste fungera bra tillsammans. Därför behöver avdragsreglerna för tjänstepension ses över för att både tjänstepensionerna och det allmänna pensionssystemet tillsammans ska bidra till långsiktigt trygga och hållbara pensioner.

8. Åtgärder för mer jämställda pensioner. Pensionssystemet är jämställt men ger inte jämställda pensioner. Detta vill Pensionsgruppen varför en handlingsplan för jämställda pensioner har tagits fram. Lösningarna finns dock i första hand i en mer jämställd arbetsmarknad.

9. Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna. Reglerna för AP-fonderna behöver moderniseras för att de ska kunna investera hållbart, för att mer pengar ska kunna placeras utanför börsen och för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och bättre framtida pensioner.
Överenskommelsen är slutet på en lång förhandlingsprocess, men den innebär starten på det fortsatta arbetet. Med den nya överenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner tar vi gemensamt ansvar för att alla som har varit med och byggt upp vårt land ska få en trygg och bra pension. Det förtjänar både dagens och morgondagens pensionärer.

Bakgrund. Pensionsgruppen och Pensionsöverenskommelsen

  • Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, i dag: S, M, L, C, KD och MP. Pensionsgruppens uppgift har sedan 90-talet varit att värna pensionsöverenskommelsen och att vårda pensionsreformen och dess grundläggande principer.
  • Pensionsgruppen ska samråda om frågor som gäller pensionsreformen och vid behov ta initiativ till justeringar i pensionssystemet.
  • Pensionsöverenskommelsen omfattar hela ålderspensionssystemet (inkomstpension, premiepension och garantipension). För att kunna ändra något i pensionssystemet utan att bryta överenskommelsen krävs att samtliga partier står bakom förändringen. Det finns ingen samlad fullständig sammanställning av pensionsöverenskommelsen. Överenskommelsen utgörs i stället av de propositioner och utskottsbetänkanden som riksdagen beslutat om samt de underliggande betänkanden som Pensionsgruppen står bakom.
  • Förändringar som görs i systemet där alla partier står bakom blir samtidigt en del av överenskommelsen. Pensionsöverenskommelsen är därmed föränderlig över tid.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.