Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Debattartikel: Överenskommelsen om etableringsjobb visar på styrkan i den svenska modellen

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, debattartikel, Dagens Industri, den 19 mars 2018.

Regeringens handslag med parterna om etableringsjobb är viktigt. Vi möter arbetsgivarnas önskemål om enklare sätt att anställa den som står långt ifrån arbetsmarknaden. M bör se styrkan i detta och överge idén om lagstiftade lägre löner, skriver statsrådet Ylva Johansson (S).

Etableringsjobben kan bidra till att sluta det kompetensgap som annars riskerar att hämma sysselsättning och tillväxt. Det är förvånande att Moderaterna avfärdar detta eniga initiativ från tunga parter på arbetsmarknaden.

Den svenska arbetsmarknaden är stark. 250 000 fler har ett jobb i dag, jämfört med när regeringen tillträdde. Två tredjedelar av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda, och vi ser att det går snabbare för nyanlända att komma i arbete. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003.

Trots att vi har fler lediga jobb än någonsin har många nyanlända och arbetslösa svårt att komma i arbete. Många har svårt att möta de krav som ställs på arbetsmarknaden. Det är ett kompetensgap som måste slutas.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och Unionen har regeringen kommit överens om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Etableringsjobb kan fungera som den brygga till arbete och utveckling som många behöver. Individen ges möjlighet att jobba och skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den som har ett etableringsjobb ska kunna delta i SFI och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning underlättas.

Med etableringsjobb inför vi en helt ny modell för att stimulera anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I stället för vanliga anställningsstöd där arbetsgivaren betalar lön och i efterhand får en lönesubvention kommer statens stöd riktas direkt till individen i form av en statlig individersättning.

Vi gör detta för att möta arbetsgivarnas önskemål om enkelhet. Vi har lyssnat på vad arbetsgivarna säger om vad som kan få fler att ta steget till att anställa också den som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tar arbetsgivarnas kritik om krångliga regelverk på allvar. Etableringsjobb kan göra det enklare för arbetsgivare, förbättra förutsättningarna för individen som får möjlighet till utbildning och dessutom innebära en lägre kostnad för staten, jämfört med de anställningsstöd som i dag används.

När Moderaterna kritiserar etableringsjobben är det relevant att påminna om hur arbetsmarknadspolitiken bedrevs under den M-ledda regeringen:

  • Nystartsjobb infördes med en hög subvention utan lönetak. Det fanns exempel på att löner omkring 100 000 kronor i månaden subventionerades med över 60 000 kronor i månaden innan denna regering satte stopp för den vårdslösa användningen av skattemedel.
  • De så kallade etableringslotsarna som skulle ge stöd och vägledning åt nyanlända resulterade i att skattemedel gick till oseriös verksamhet som vi avbröt.
  • Personer som saknade kunskapsmässiga förutsättningar skickades till dyra arbetsmarknadsutbildningar vilket bidrog till att resultaten föll. Det var att kasta pengar i sjön.

Regeringen har genomfört strukturreformer för att stärka nyanländas etablering. Bosättningen styrs nu så att alla kommuner är med och tar ansvar, och så att fler bosätts där chanserna till jobb är goda. Arbetsförmedlingens arbete med etableringsinsatser har reformerats och kraven på individen tydliggjorts. Vi gör stora satsningar på utbildning och har infört en utbildningsplikt för nyanlända.

Stora samhällsutmaningar klarar vi bäst genom samarbete. Överenskommelsen om etableringsjobb visar på styrkan i den svenska modellen. Arbetsmarknadens parter visar konstruktiv vilja att ta ansvar.

Parterna är överens om att etableringsjobb normalt ska kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren, och är tydliga med att avsikten inte är etableringsjobb ska användas främst i syfte att sänka arbetskraftskostnader.

Jag hoppas att Moderaterna och riksdagens övriga partier ser styrkan i etableringsjobben och överger idén om att lagstifta om lägre löner. Moderaterna har själva lovat att lagstiftning om en ny anställningsform bara ska bli aktuell om inte parterna enas om en lösning. Nu har tunga parter på arbetsmarknaden enats om etableringsjobb. Jag välkomnar om Moderaterna visar att deras löften är att lita på.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?