Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Debattartikel från Justitiedepartementet

"Nu moderniserar vi reglerna för gode män"

Publicerad

Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018.

Över hela landet ställer tiotusentals personer upp året runt som gode män och förvaltare, ofta för en närstående. Det kan handla om att se till att den närståendes räkningar blir betalda eller att han eller hon får den vård eller omsorg han eller hon har rätt till. Att ställa upp som god man är en mycket viktig samhällsinsats.

I de allra flesta fall gör ställföreträdaren en värdefull insats för att göra vardagen tryggare för en medmänniska, som kanske drabbats av en sjukdom, lever med en funktionsnedsättning eller är en ung ensamkommande flykting. Men tyvärr förekommer det att ställföreträdare missköter sitt uppdrag, och det tar regeringen på stort allvar.

År 2015 trädde ny lagstiftning i kraft som skärpte den kontroll som överförmyndaren ska göra av tilltänkta gode män och förvaltare. Överförmyndaren ska göra en aktiv efterforskning. Det kan handla om kontroll av belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register eller inhämtande av referenser. Överförmyndaren ska också undersöka att den tilltänkte ställföreträdaren inte har fler uppdrag än vad han eller hon klarar av.

I juni 2016 kallade justitieminister Morgan Johansson (S), som då var ansvarig minister, till samtal med företrädare för länsstyrelser och Sveriges kommuner och landsting om problemen i tillsynen. Regeringen gav därefter ett skarpt uppdrag till de ansvariga länsstyrelserna att förbättra tillsynen och stödet till landets överförmyndare.

Regeringen har också infört en lag om framtidsfullmakter. Man har nu möjlighet att genom en framtidsfullmakt utse någon som kan ha hand om ens ekonomi – om man senare i livet inte klarar av det själv. Det stärker självbestämmandet för den enskilde och ger bättre förutsättningar att behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse. En trygghet både för den enskilde och anhöriga.

De åtgärder som har genomförts har haft positiva effekter. Bland annat har länsstyrelserna intensifierat sin samverkan inom tillsynsområdet. Det krävs dock ytterligare åtgärder.

En förstärkt och mer samordnad tillsyn i hela landet är avgörande för att stärka rättssäkerheten och likabehandlingen. Det behövs också för att höja kvaliteten i verksamheten och motverka kriminella ageranden som drabbar människor i en utsatt situation.

Regelverket om gode män och förvaltare behöver moderniseras. Till exempel behöver det övervägas om det bör införas ett nationellt ställföreträdarregister och om det finns behov av central aktör med ansvar för att samordna tillsynen.

Regeringen vill värna det ideella inslaget som bas i ställföreträdarsystemet. Tack vare det ideella engagemanget är ställföreträdaren oftast lokalt förankrad och finns tillgänglig utanför kontorstid. Han eller hon kan dessutom stötta sin huvudman i både personliga och ekonomiska frågor. Det är en stor fördel att det stödet kan ges av en och samma person.

Samtidigt behöver det belysas närmare om vissa speciella uppdrag bör kunna utföras av professionella ställföreträdare. Det behöver också ses över hur rekryteringen av gode män och förvaltare kan stärkas och hur stödet och utbildningen till ställföreträdarna kan förbättras.

För regeringen är det alltså tydligt att regelverket om gode män och förvaltare behöver ses över. Flera av de problem och brister som har uppmärksammats kräver dock inte lagstiftning. De kan i stället lösas snabbare och mer effektivt genom till exempel uppdrag till ansvariga myndigheter.

Regeringen arbetar aktivt för att utveckla ställföreträdarverksamheten och åtgärda bristerna i tillsynen. Ett fall av misskötsel är ett för mycket! Alla har rätt till en trygg vardag.

Heléne Fritzon
biträdande justitieminister (S)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.