Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Näringsdepartementet

"Strategiskt samarbete kring livsmedelsexport ger styrka på den globala marknaden"

Publicerad

Debattartikel i Huvudstadsbladet den 18 april 2018.

Jordbruksminister och landsbygdsminister ståendes bredvid varandra
Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tillsammans med Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Bernard Ludewig/Jordbruksverket

För att kunna stå sig starkare i konkurrensen med våra europeiska grannar stärker nu Sverige och Finland samarbetet kring livsmedelsexporten. Tillsammans vill vi skapa bättre förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion och en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Därför lanseras idag i Helsingfors en svensk-finsk samarbetsstrategi för ökad livsmedelsexport.

Sverige och Finland har många likheter, något som vi kan anamma när det gäller livsmedelsproduktion och livsmedelsexport. Det handlar om rena, säkra och högkvalitativa livsmedel med hög innovationsgrad. Det är också värden som vi vet efterfrågas av allt fler på exportmarknaden vilket ger goda förutsättningar för att öka exporten. Ett strategiskt samarbete mellan Finland och Sverige, som är två mindre europeiska länder, kan göra att vi skapar oss ett bättre utgångsläge för att vinna fler affärer och nå ut till fler konsumenter globalt.

Sverige exporterar idag livsmedel för ett värde av cirka 49 miljarder kronor (när man bortser från den norska transitlaxen) och Finland för cirka 16 miljarder kronor. Genom att öka exporten så får svenska och finska livsmedelsföretag en mer stabil grund att stå på, vilket gynnar företagen, och jobben som framför allt är på landsbygden.

I Sverige lanserades förra året en blocköverskridande livsmedelsstrategi med sikte på 2030 som syftar till att skapa en ökad livsmedelsproduktion på ett hållbart sätt. En viktig nyckel för att nå detta är en ökad livsmedelsexport. Därför gjorde regeringen i slutet på förra året en historisk satsning på livsmedelsexport och satsar 48 miljoner kronor 2018.

Den finska regeringen presenterade en matpolitisk rapport 2017. Rapporten pekar ut politiska mål och prioriteringar för vilka aktiviteter som ska göras så långt fram som till 2030. Regeringen, parlamentet och alla aktörer inom livsmedelssektorn ställer sig bakom att man ska nå målen och uppfylla prioriteringarna. Ett av målen är en ökad livsmedelsexport. För att uppnå en ökad livsmedelsexport har den finska regeringen lokaliserat cirka 50 miljoner kronor till framför allt Business Finland och det finska livsmedelsverket, Evira.

Samarbetet för en ökad livsmedelsexport ska bidra med ett strategiskt utbyte mellan våra länder för att lära av varandra men innebär samtidigt ett antal konkreta aktiviteter:

• Vi ska skapa en gemensam samlingspaviljong vid mässor där det finns ett mervärde att framhäva de nordiska värdena. Idag arbetar både Sverige och Finland under nationella koncept på stora livsmedelsmässor runt om i världen. För att skapa ett större intresse och nätverk är ett samarbete under ett gemensamt koncept en möjlighet som vi har identifierat. Exempelvis, vi ska etablera och skapa konkurrenskraftiga Nordic Food Business Days i Hong Kong och USA. Detta är tillfällen som framhäver livsmedelproduktionen i respektive land och som skapar en bra gemensam plattform att nå ut till inköpare och distributörer.

• Vi ska samarbeta för att finna gemensamma e-handelslösningar och digitala plattformar på tillväxtmarknader. Det finns en stor potential för livsmedelsexporten i att arbeta med e-handelslösningar. I Japan handlas exempelvis 21 procent av alla livsmedel online. Tillsammans tittar vi på möjligheten att ha gemensamma e-handelssidor för att locka köpare av nordiska livsmedelsprodukter.

• Vi utforskar möjligheten till att samarbeta kring logistik och hur vi i praktiken kan erbjuda möjligheter för företag att samarbeta för att exempelvis dela en container med varor.

• Vi ska skapa ett utökat utbyte av kunskap och information för offentliga aktörer för att därigenom skapa ökade förutsättningar för en ökad försäljning runt om i världen, bland annat utbyte med hur man kan samarbeta med marknadstillträde runt om i världen. Vi kommer även att organisera erfarenhetsutbyte vad gäller arbetsmetoder, strategier och prioriteringar.

Det är viktigt för jobben inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin i både Finland och Sverige att livsmedelsföretagen är konkurrenskraftiga på exportmarknaden. Det är en hård konkurrens på den globala livsmedelsmarknaden och många länder vill nå nya tillväxtmarknader i exempelvis Asien. Med den här samarbetsstrategin hoppas vi kunna flytta fram positionerna ytterligare för våra länder på den globala marknaden.

Vi arbetar båda med att få marknadstillträde till länder utanför EU, till exempelvis den kinesiska marknaden. Kina är världens största fläskköttskonsument och vi kan lära av varandra att skapa så goda förutsättningar som möjligt för vår livsmedelsbransch. Ett annat befintligt samarbete gäller export av lingon- och blåbärsprodukter till Kina. Tillsammans kan Finland och Sverige skapa bättre förutsättningar av exportmöjligheter som öppnas av EU:s frihandelsavtal.

Men det är livsmedelsföretagen som måste göra det verkliga arbetet, vi kan endast erbjuda en möjlighet till en gemensam samarbetsstrategi och bidra genom att öppna politiska dörrar. Därför uppmanar vi livsmedelsbranschen att ta del av denna möjlighet.

Tillsammans, genom samarbete mellan våra länder och mellan det offentliga och det privata, skapar vi nya vägar för att öka vår livsmedelsproduktion och öka livsmedelsexporten. Det är viktigt för jobben och för tillväxten.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Sverige

Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister, Finland