Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Finansdepartementet

"Vårens budget innehåller reformer för 2,6 miljarder"

Publicerad

Debattartikel av finansminister Magdalena Andersson, biträdande finansminister Per Bolund och ekonomisk-politisk talesperson Ulla Andersson (V), på DN Debatt, 16 april 2018.

Under snart fyra år har vi drivit en ekonomisk politik för ökad trygghet, hållbarhet och jämlikhet i hela landet. Nu tar vi mandatperiodens arbete i mål med ytterligare offensiva satsningar.

När vi inledde vårt budgetsamarbete 2014 hade underskottet i de offentliga finanserna under den borgerliga regeringen tillåtits växa och uppgick till hela 60 miljarder kronor. Ungdomsarbetslösheten var så hög att Sverige fick krisstöd av EU samtidigt som kunskapsresultaten i skolan sjönk. Tillväxten hämmades av växande klyftor, bostadsbrist och otillräckliga investeringar i utbildning. Jobb, välfärd och klimat hade fått stå tillbaka till förmån för orättvisa och ofinansierade skattesänkningar.

Den utvecklingen har vi vänt. Underskottet är vänt till ett överskott på över 50 miljarder kronor och i år beräknas statsskuldskvoten nå sin lägsta nivå sedan 1977. Skolresultaten har vänt uppåt och ungdomsarbetslösheten har inte varit lägre sedan 2003. Nyanlända kommer allt snabbare in i arbetslivet. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ytterligare en kvarts miljon människor i Sverige har nu ett jobb att gå till.

Nu bygger vi ekonomiska skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur samtidigt som Sverige har goda möjligheter att lösa dagens samhällsproblem. Den svenska modellen levererar.

Vi föreslår i årets vårbudget reformer för 2,6 miljarder kronor. Välfärden ska byggas ut i hela landet. Fler ska komma i arbete. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara ett jämlikt land och vårt arbete med omfördelande reformer ska fortsätta. En nationell kraftsamling krävs för att stävja och förebygga kriminaliteten och stärka demokratin.

Ska tryggheten öka måste fler komma i arbete. Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet vägleder den ekonomiska politiken. 100.000 jobb står lediga för att arbetsgivare inte hittar personal med rätt kompetens och yrkeskunskaper. Därför bygger vi kraftigt ut kunskapslyftet samtidigt som vi möjliggör fler extratjänster. Etableringen av nyanlända behöver gå ännu snabbare. För oss är det grundläggande att alla kvinnor och män i Sverige ska ha den frihet och det självbestämmande som försörjning genom eget arbete innebär.

Vi har genomfört de största satsningarna på miljö och klimat i svensk historia. Sverige är nu ledande i klimatomställningen och riksdagen har antagit en klimatlag som utgör grunden för vårt klimatpolitiska arbete. Utsläppen från industrin, bostäder och transportsektorn minskar samtidigt som solceller, vind, bioenergi och ny teknik ökar takten för att nå 100 procent förnybar elproduktion.

Ordning och reda på arbetsmarknaden kräver ansvarstagande parter som säkerställer goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Vi stödjer parternas strävan att gemensamt utveckla arbetsmarknaden med etableringsjobben. Med långsiktiga investeringar i vägar och järnvägar, bostadsbyggande och bredband kan företag växa och människor bo och arbeta i hela landet.

Välfärden ska finnas där människor bor och ska gå att lita på oavsett var i Sverige man befinner sig. Sjukvård, skola och barn- och äldreomsorg måste byggas ut i hela landet, inte minst nu när antalet barn och äldre blir fler. En solidariskt finansierad välfärd är avgörande för sammanhållning och möjligheten att arbeta, inte minst för kvinnor. För att möta de ökande personalbehoven skjuter vi redan i år till mer resurser till vården.

Sverige kommer att behöva öka antalet anställda i välfärden kraftigt det kommande årtiondet. Det arbetet har vi redan påbörjat och tack vare våra investeringar i välfärden arbetar över 100.000 fler i välfärden jämfört med 2014. Arbetsvillkoren måste samtidigt förbättras för alla som arbetar inom välfärden. Sverige ska även fortsatt vara ett av världens mest jämlika välfärdsländer.

För andra gången redovisas i vårbudgeten indikatorer på välstånd som kompletterar BNP och ger en bredare bild av samhällsutvecklingen och fördelningen av välstånd. De visar en sammantaget positiv utveckling för såväl ekonomiska som miljömässiga faktorer och sociala aspekter av livskvalitet. Andelen med låg ekonomisk standard minskar.

I den gemensamt finansierade välfärden finns en stark omfördelande kraft men den ekonomiska ojämlikheten kräver också en aktiv fördelningspolitik. Äldre ska inte betala högre skatt än löntagare. Arbetet med att minska de ekonomiska klyftorna måste fortsätta. När omfördelningen stärks och alla har möjlighet att arbeta minskar klyftorna, tilliten ökar och ekonomin stärks.

De många initiativen inom #metoo visar att politiken för ett jämställt samhälle måste skärpas. Polisen ska bli bättre på att utreda sexualbrott samtidigt som sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling ska motverkas med stärkta förebyggande åtgärder och ökat stöd till tjej- och kvinnojourer. Vi skjuter också till medel för utbildnings- och informationsinsatser inom rättsväsendet, skolan och socialtjänsten och ökar stödet till regionala skyddsombud.

För att fler unga ska kunna känna hopp och framtidstro investerar vi nu i 10.000 fler sommarjobb. Att tas tillvara, få vara med och ta ansvar och tjäna egna pengar stärker självkänslan. Fritidsgårdarna är viktiga för många unga, inte minst från familjer som inte har pengar till en semesterresa. Därför skjuts medel till för utökade öppettider och fler aktiviteter. Även ungas kultur- och idrottsaktiviteter tillförs mer resurser.

Vi har visat att minskade växthusgasutsläpp går att kombinera med ekonomisk utveckling. För att stärka konkurrenskraften i den svenska biogaskedjan förstärks stödet för metangasreduktion kraftigt. Investeringsstödet för solceller utökas så att den som söker stödet ska få beslut snabbare. Efter en kraftig försäljningsökning av elcyklar stärks elfordonspremien och utökas till eldrivna utombordsmotorer. Sveriges värdefulla natur ska skötas och skyddas för både friluftsliv och den biologiska mångfalden. Vi kan inte lämna över ansvaret för dagens miljöproblem till kommande generationer.

För att försvara det demokratiska samtalet mot hat och hot värnas den struktur av myndigheter och domstolar, journalister, lärare och bibliotekarier som skyddar rättssäkerhet, faktakunskap och det fria ordet.

För oss är det grundläggande att bekämpa såväl brottsligheten som dess orsaker och upprätthålla säkerhet och demokrati. Blåljuspersonal ska skyddas och vi ökar resurserna till Polismyndigheten och Tullverket för att Sverige ska vara tryggt och säkert. Narkotika och vapen ska stoppas vid gränsen. Förmågan att ingripa mot organiserad brottslighet ska öka och straffen skärpas.

Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Vi är övertygade om att samhällsproblemen går att lösa och med en fast politisk vilja kan det växande välståndet komma alla i landet till del. Sveriges samlade styrka ökar när vi väljer gemensamma investeringar för framtiden i stället för stora skattesänkningar. Så kan trygghet och framtidstro växa.