Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Försvarsdepartementet

”Vårt samarbete är ett svar på den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde.”

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist och Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Sydsvenskan, 22 maj 2018.

Samarbetet mellan Sverige och Danmark har under decennier utvecklats och fördjupat. Våra länders såväl geografiska som kulturella närhet till varandra innebär ett behov att möta nya säkerhetspolitiska utmaningar gemensamt.

Idag träffas vi i Köpenhamn för att diskutera hur försvarssamarbetet mellan våra länder ska utvecklas. Vi kommer att diskutera en gemensam handlingsplan med ett antal områden där vi särskilt kommer att fördjupa samarbetet, bland annat på det marina området och genom scenariobaserade diskussioner.

Europa och Norden står inför stora säkerhetspolitiska utmaningar. Rysslands illegala annektering av Krim och aggression i östra Ukraina har utmanat den europeiska säkerhetsordningen i grunden. Genom agerandet i Georgien, Ukraina och Syrien har Ryssland visat sig ha både förmågan och viljan att använda militära maktmedel för att nå politiska mål.

Ryssland tillämpar även i allt större omfattning hybridkrigföring, vilket omfattar bland annat desinformation och falska nyheter. När falska nyheter och desinformation inte tydligt kan skiljas från vad som är sant kan osäkerhet, splittring och förvirring uppstå. Både Danmark och Sverige har blivit utsatta i olika former och stärker därför vår egen motståndskraft och samverkar internationellt för att bättre möta dessa hot.

Bi- och multilaterala samarbeten är centrala för hur vi hanterar de säkerhetsutmaningar Europa står inför. Nato har förstärkt sin militära närvaro kring Östersjön genom EFP (Enhanced Forward Presence). EU har förstärkt försvarssamarbetet genom upprättandet av det permanent strukturerade samarbetet, Pesco. Sverige är inte medlem i Nato och Danmark står utanför EU:s försvarspolitiska samarbete, men vi välkomnar dessa initiativ som bidrar till säkerhet och stabilitet i vår del av världen. Vi stödjer EU:s fem gemensamma punkter för relationer till Ryssland. Europeisk och transatlantisk sammanhållning är central för vår utrikes- och säkerhetspolitik.

I Norden utvecklas det försvarspolitiska samarbetet inom ramen för Nordefco. På senare år har avtal tecknats om gemensam luftlägesbild, säker kommunikation har etablerats mellan de nordiska huvudstäderna och arbete pågår för att underlätta tillträde med militära farkoster till varandras territorier. Tillsammans med USA utvecklas den nordiska flygövningen Arctic Challenge Exercise till en mer avancerad övning. Båda våra länder deltar i övningar i vårt närområde, som exempelvis Trident Juncture under hösten 2018. Vårt gemensamma deltagande i olika regionala och multilaterala samarbeten bidrar till den gemensamma säkerheten i Östersjöområdet.

Inom ramen för det bilaterala samarbetet har våra myndigheter nyligen ingått ett avtal för att underlätta tillträde till varandras luftrum. Samtidigt måste varje enskilt land ta ansvar för sin egen säkerhet och för stabiliteten i Europa.

Sverige beslutade sommaren 2015 om en ny inriktning för försvarspolitiken under perioden 2016–2020. Beslutet och efterföljande beslut innebär att cirka 26 miljarder kronor tillförs totalförsvaret fram till 2020 och att förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige åter står i fokus. Den danska regeringen beslutade tidigare i år, i en bred överenskommelse med bland andra Socialdemokraterna, om en ny inriktning för försvarspolitiken för perioden 2018-23. Det nya sexåriga avtalet ger det danska försvaret ett substantiellt ekonomiskt tillskott kring 20 procent i slutet av perioden. Överenskommelsen sätter ett tydligt fokus på kollektivt försvar, internationella operationer och nationell säkerhet, inklusive försvar mot cyberattacker.

Våra nationella försvarssatsningar och vårt samarbete är ett svar på den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde. Säkerhetsläget i vår närhet och utanför Europas gränser oroar och kräver att Danmark och Sverige, tillsammans med våra nära partners, tar sitt ansvar för att vända den negativa trenden.

Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister
Claus Hjort Frederiksen, Danmarks försvarsminister