Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

Religionsfriheten måste säkras

Publicerad

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 10 juli 2018.

Religions- och övertygelsefrihet är en mänsklig rättighet som gäller för alla överallt. Ändå blir människor förföljda, fördrivna och mördade på grund av sin religion. Religiösa platser förstörs och byggnader sätts i brand. Vi ser detta i Mellanöstern där situationen för de religiösa minoriteterna under de senaste åren förvärrats.

De kristna grupperna i Irak och Syrien har under Daeshs framfart utsatts för obeskrivliga övergrepp, såsom mord, sexuellt och könsbaserat våld. Samma sak gäller andra minoriteter, såsom yazidierna, vars kvinnor tvingades in i sexslaveri under Daesh. I Egypten har den koptiska minoriteten återigen fallit offer för upprepade terroristangrepp. Vi ser en liknande utveckling i Nigeria, Indonesien och Pakistan. På andra platser är den religiösa friheten allvarligt begränsad, liksom andra mänskliga rättigheter.

Men vi ser också etniska och religiösa minoriteter falla offer på närmre håll; synagogor och moskéer angrips och förstörs i våra svenska städer, kristna flyktingar i svenska flyktingförläggningar vittnar om långtgående hot och trakasserier, och terrorismen i Europa är ett hot mot den mångfald och demokrati som vi har kämpat så hårt för att bygga upp.

Sverige fördömer dessa övergrepp, våld och mördande. Alla ska kunna leva utan rädsla för att bli hotade på grund av sin religion. Regeringen agerar på bred front för att förhindra dessa hot mot mångfalden. Nyligen tog jag emot presidiet för Sveriges kristna råd för att tala om den globala utvecklingen vad gäller religions- och övertygelsefriheten.

Arbetet med att skydda och främja de mänskliga rättigheterna är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige arbetar aktivt gentemot enskilda länder och i multilaterala sammanhang för att stärka respekten för religions- och övertygelsefrihet. Att engagera andra regeringar i arbetet med att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna står ständigt på vår agenda.

Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer driver löpande denna fråga och har bland sina ansvarsområden också religions- och övertygelsefrihet. Sveriges ambassadör till Heliga Stolen för en dialog med Vatikanen om frågan och svenska institutet i Alexandria, som är en del av utrikesförvaltningen, arbetar med interreligiös dialog. Vår ambassadör till Organization of Islamic Cooperation tar ständigt upp religionsfrihet, inklusive kristnas utsatthet i den muslimska världen. Det är viktigt att granska och rapportera om utvecklingen, öka medvetenheten samt hålla förövare av övergrepp och kränkningar mot mänskliga rättigheter ansvariga.

Att stärka civilsamhället är ett viktigt steg i utvecklingen av de mänskliga rättigheterna och skyddet för religiösa minoriteter. I detta ingår även vårt omfattande arbete för att stärka demokratin och rättsstatens principer runt om i världen.

Då minoriteter ofta faller offer för terrorism och våldsbejakande extremism måste det internationella samfundet i större utsträckning samarbeta för att förebygga våldsbejakande extremism och stärka arbetet inom anti-terrorism. Sverige bidrar med en militär utbildningsinsats genom vårt deltagande i den internationella koalitionen mot Daesh.

Svenska internationella anti-terrorismprioriteringar syftar till ett långsiktigt förebyggande av våldsbejakande extremism och till att säkerställa de mänskliga rättigheternas efterlevnad. Enbart säkerhetsinriktade och straffande tillvägagångssätt riskerar att bli kontraproduktiva. Överdrivet polisvåld samt oproportionerliga säkerhetsåtgärder som upplevs som riktade mot särskilda befolkningsgrupper är några anledningar till missnöje som utnyttjas i våldsbejakande extremismpropaganda. Stärkandet av demokratin för att motverka våldsbejakande extremism är en prioritering för regeringen.

Utvecklingssamarbete är en väsentlig del av Sveriges ansträngningar för att stärka de mänskliga rättigheterna och förebygga den våldsbejakande extremism som religiösa minoriteter ofta faller offer för.
Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med Irak och en regional strategi för Syrienkrisen samt regionalt engagemang som täcker Mellanöstern och Nordafrika.

Vårt stöd utgår från ett rättighetsperspektiv. Där läggs särskilt fokus på utsatta befolkningsgrupper inklusive etniska och religiösa minoriteter. Insatser och projekt sträcker sig från att stärka ett demokratiskt styre, fredsbyggande och mekanismer för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna till stöd till civilsamhället, utbildning och andra grundläggande samhällstjänster.

Men vi kan självfallet göra mer. Att vi förstår utmaningarna i samexistensfrågorna, kopplingarna mellan religion och politik i världen, och religions- och övertygelsefrihet är centralt, och därför satsar vi mer på utbildning. Till exempel har Missionsrådet genomfört en utbildning om religionsfrihet på Utrikesdepartementet. Vi anordnar själva och deltar aktivt löpande i konferenser och seminarier där de här frågorna tas upp, både hemma och ute i världen.

Jag har också tagit initiativ till en konferens under nästa mandatperiod där begrepp som folkmord kommer att diskuteras, FN:s specialrådgivare för arbetet mot folkmord kommer att bjudas in till konferensen. Vi förtydligar titeln för vår ambassadör till OIC (Organization of Islamic Cooperation) samt för interkulturell och interreligiös dialog, som får ett särskilt uppdrag för kampen mot antisemitism och islamofobi samt för att värna kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern och Nordafrika. Jag upprättar nu också en intern arbetsgrupp på Utrikesdepartementet för att bättre samordna våra olika aktörer som på olika sätt arbetar med stöd till religiösa minoriteter.

Religion spelar en stor roll i många konfliktsituationer runtom i världen. Att finna sätt att leva tillsammans, även då man inte delar religiös övertygelse, är därför avgörande för en hållbar fred. Våld, trakasserier eller förföljelse baserat på en människas religion får aldrig accepteras eller normaliseras, det är något vi kommer fortsätta arbeta med under nästa mandatperiod.

Margot Wallström
Utrikesminister