”Förslag om högskolan måste analyseras noga”

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, debattartikel/replik, Svenska Dagbladet, den 5 februari 2019.

Universitet och högskolor ska ha bra förutsättningar att bedriva framstående forskning, utbildning av hög kvalitet och bidra till en stark kompetensförsörjning. Det är nödvändigt för högskolan, men också för hela vårt samhälle. Därför är frågorna som Sveriges förenade studentkårer och Sveriges universitetslärare och forskare lyfter viktiga (SvD Debatt 2/2).

Jag välkomnar en debatt om universitet och högskolors samhällsroll och styrning. Som artikelförfattarna skriver är det viktigt att högskolor och universitet ges bra förutsättningar att klara av sina uppdrag. Högskolan är en bärande stomme i vårt samhälle. Sett till antalet anställda är det den största statliga sektorn, den omsätter 70 miljarder kronor och det finns 400 000 studenter på hel- och deltid. Mycket av svensk forskning är världsledande och den lägger grunden till vår innovationskraft och genererar viktiga genombrott. Hur universitet och högskolor styrs har också stor påverkan på kompetensförsörjningen, och i dag är svensk skola och sjukvård i mycket stora behov av välutbildad personal, samtidigt som näringslivet jagar efter rätt kompetens.

Utifrån januariavtalet och regeringsförklaringen ser jag fram emot ett omfattande arbete för att göra högre utbildning mer tillgänglig i hela landet, öka möjligheterna till omställning, och stärka kompetensförsörjningen samt värna den fria forskningen och forma en forskningspolitik som möter våra globala och nationella samhällsutmaningar. I det arbetet blir styrningen och fördelningen av resurser viktiga verktyg.

Dagens styrning av universitet och högskolor har fungerat väl över tid, men systemet som används är nu snart över ett kvarts sekel gammalt. Världen har förändrats. Digitalisering och globalisering ger både nya utmaningar och möjligheter, samtidigt som vi ser att arbetsmarknaden utvecklas snabbt och kompetensbehoven ökar.

Därför tillsattes Styr- och resursutredningen vars slutsatser artikelförfattarna lyfter fram som viktiga. Den fick i uppdrag att ta ett helhetsgrepp och föreslå en ny styrning av högskolan, med målet att Sverige ska vara ett av värl­dens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kun­skaps­nation. Nu har jag tagit emot resultatet i form av ett gediget betänkande på över 450 sidor om ett nytt ramverk. Bland annat finns förslag om hur forskning och utbildning kan föras närmre varandra, hur långsiktighet i styrningen kan främjas och hur den akademiska friheten kan garanteras. Dessutom finns en rad intressanta förslag om hur kompetensförsörjningen till välfärden kan förbättras och tillgången till utbildning garanteras i hela landet.

Utredningens betänkande har varit efterlängtat av många och den blir ett viktigt underlag för mitt arbete. Men nu behöver förslagen analyseras mycket noga. Ska vi ändra ett system som gällt i nära 25 år gäller det att tänka till noga. Det är därför bra att Sveriges förenade studentkårer och Sveriges universitetslärare och forskare lyfter dessa frågor. Jag hoppas att diskussionen om utredningens förslag kommer fortsätta och engagera många.

Mitt mål är att stärka Sverige som ledande kunskapsnation. Utbildning och forskning är verksamheter som behöver långsiktiga förutsättningar. Våra universitet och högskolor ska kunna axla sitt stora samhällsansvar på bästa sätt, och erbjuda utbildning och forskning i hela landet av högsta kvalitet. Samt säkra en stark välfärd och möta behoven av utbildad personal i hela landet.

Matilda Ernkrans (S)
Minister för högre utbildning och forskning