Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Försvarsdepartementet

”Vi fördjupar ett nordiskt försvarssamarbete”

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist och Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publicerad i Svenska Dagbladet 19 mars 2019.

Länderna i Norden är tätt knutna till varandra genom geografi och historia. Vi har gemensamma värderingar och till stor del lika intressen. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av Europa de senaste åren har gjort att vi börjat samarbeta närmre på försvarsområdet. Det går inte att föreställa sig en större säkerhetspolitisk kris som inte skulle påverka oss alla.
För att kunna ta ett gemensamt ansvar för säkerheten i vår region, måste vi bli bättre på att agera tillsammans. Därför måste våra försvarsmakter få möjlighet att öva tillsammans med varandra och tillsammans med andra.

Under mars månad genomförs den största övningen i Norden under 2019, arméövningen Nordanvind, i gränstrakterna mellan Sverige och Finland. Det stora internationella deltagandet i övningen gör att den skiljer ut sig från de normalt återkommande svenska arméövningarna. Omkring 1 500 finska soldater och officerare och 4 600 norska soldater och officerare kommer, tillsammans med soldater och officerare från USA och Storbritannien, att öva med delar av den svenska armén. Totalt kommer kring 10 000 soldater och officerare att delta i övningen.

Att öva tillsammans med varandra och med andra ger oss möjlighet att öva större omfattning och mot mer kvalificerade motståndare, än vi klarar av på egen hand. Den här typen av övningar utvecklar våra nationella försvarsförmågor och vår förmåga till samarbete.

Det stora deltagandet från Norge och Finland i övningen Nordanvind är ett bra exempel på hur det nordiska övningssamarbetet kan se ut i praktiken. De senaste åren har vi haft ett omfattande nordiskt deltagande i en rad större övningar i regionen, såväl nationella övningar som i övningar under Natos ledning. Norska, svenska och finska flygförband övar så gott som veckovis över Nordkalotten och den nordiska flygövningen Arctic Challenge Exercise kommer i år att utvecklas till en än mer avancerad övning.

Våra ekonomiska resurser sätter ramar för hur mycket vi kan öva. För att vi ska kunna uppnå maximal effekt måste vi hitta sätt att undvika övningsverksamhet som konkurrerar. Därför kommer vi under de kommande åren att utveckla hur vi koordinerar övningsverksamheten mellan våra länder i de fall det är relevant.

Det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco, har under de senaste åren vuxit i styrka och betydelse. Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har gjort att flera länder i Norden tvingats ompröva delar av sin försvars- och säkerhetspolitik. Vi har ställt om inriktningen för våra försvarsmakter till att åter fokusera på försvaret av våra länder. Ett fördjupat försvarssamarbete mellan de nordiska länderna har blivit naturligt.

Den säkerhetspolitiska situationen förändrades radikalt i och med Rysslands illegala annektering av Krim våren 2014. Detta återspeglades även på Nordefco-samarbetet. Nationella säkerhets- och försvarspolitiska motiv hamnade alltmer i centrum. Förutsättningarna för ett närmre samarbete mellan våra länder har stärkts.

Under de senaste åren har vi sett konkreta resultat av detta arbete. Vi har etablerat säker kommunikation mellan våra respektive försvarsdepartement och försvarsledningar. Vi har minskat de byråkratiska hindren för att förflytta militära förband mellan våra länder. Vi har skapat förutsättningar för att kunna byta luftlägesdata med varandra, till en början i fredstid men vi är överens om att se på möjligheterna att på sikt utvidga samarbetet att även gälla i kris och i värsta fall i konflikt.

Nordefco firar i år tio år i nuvarande form. Under 2018 antog vi försvarsministrar en ny vision med sikte på samarbetets utveckling fram till 2025. I visionen slår vi fast att det nordiska samarbetet täcker alla konfliktnivåer från fredstida samarbete till samarbete i kris och konflikt. Vi vill säkerställa en nära nordisk dialog kring försvars- och säkerhetsfrågor, bland annat genom att utveckla samarbetet till en plattform för kriskonsultationer, etablera en strategisk dialog kring förmågeutveckling och utveckla vårt arbete med kapacitetsbyggande för att stödja fred och säkerhet i konfliktområden.

Våra länder har gjort olika säkerhetspolitiska val. Norge är medlem i Nato, men inte medlem i EU. Sverige och Finland är medlemmar i EU, men inte medlemmar i Nato. Men vi förenas i insikten om att säkerhet bäst byggs tillsammans med andra. Och i det gemensamma ansvaret för säkerheten i vår del av Europa.

Därför fördjupar vi vårt nordiska samarbete, därför övar vi tillsammans.

Peter Hultqvist
Sveriges försvarsminister

Frank Bakke-Jensen
Norges försvarsminister