Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-
Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Tydligare uppdrag och långsiktiga förutsättningar för Arbetsförmedlingen

Publicerad

Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 9 maj 2019.

Den svenska arbetsmarknaden är stark. Vi har EU:s högsta sysselsättningsnivå. Arbetslösheten fortsätter att sjunka trots att många nya människor har kommit till vårt land de senaste åren på flykt från krig och förföljelse. Arbetsmarknadspolitiken fyller en viktig funktion för att den som har en svag förankring på arbetsmarknaden lättare ska hitta ett jobb. Rustande och matchande insatser kan kompensera för lägre utbildningsnivå eller bristande arbetslivserfarenhet och väga upp för svagare personliga nätverk. Allt fler nyanlända hittar jobb snabbare.

Arbetsförmedlingen har de senaste åren fått ett mer komplext uppdrag. Andelen inskrivna med utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat. Det handlar framförallt om personer som saknar gymnasieutbildning eller är födda i ett utomeuropeiskt land. De har generellt svårare att få jobb än andra arbetssökande och löper större risk att hamna i långtidsarbetslöshet. Samtidigt råder arbetskraftsbrist och ofta höga kompetenskrav för de lediga jobben.

Det har under en längre tid förekommit kritik mot Arbetsförmedlingen och hur myndigheten uppfyller sitt uppdrag. Krav har ställts på att myndigheten ska avvecklas. Genom januariavtalet - den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna - finns nu en möjlighet till långsiktighet och stabilitet i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska finnas kvar, men reformeras i grunden. Vi går nu vidare med att genomföra detta. Inom Regeringskansliet tillsätts en genomförandegrupp för att jobba fokuserat med frågan om myndighetens framtida verksamhet. Idag beslutar regeringen även om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen för att myndigheten ska förbereda inför och bidra med underlag till reformen.

Arbetsförmedlingens uppdrag ska förtydligas. Fokus för myndigheten blir att bedöma individers behov, besluta om anvisning till insatser hos andra aktörer, upphandla och samverka med sådana och att skapa förutsättningar för matchning mellan arbetssökande och rekryterande arbetsgivare. Arbetet med att rusta och matcha arbetssökande kommer i stor utsträckning utföras av andra aktörer. Arbetsförmedlingen kommer i framtiden mer att fungera som en arbetsmarknadsmyndighet. Med ett tydligare uppdrag kan myndigheten fokusera på sina kärnuppgifter och bygga expertkunskap kring dessa.

I det fortsatta reformarbetet är inriktningen att myndighetens kärnuppgifter ska vara:

1. Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning.

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska vara träffsäker. Arbetsförmedlingen ska bli expert på att bedöma individens ställning på arbetsmarknaden och hur mycket stöd individen eventuellt behöver för att hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen ska också stå för myndighetsutövning, bl.a. att besluta om och kontrollera ersättningar till arbetssökande.

2. Upphandling, uppföljning och kontroll.

De rustande och matchande insatserna ska utföras av fristående aktörer. Insatserna ska tillhandahållas på det sätt och med den ersättningsmodell som är mest lämplig, bl. a. genom valfrihetssystem enligt LOV. Huvudprincipen ska vara att aktörer ersätts baserat på i vilken utsträckning insatsen leder till varaktig sysselsättning, givet individens förutsättningar.

3. Samverkan.

Arbetsförmedlingen ska bedriva sin verksamhet i samverkan med andra aktörer som bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Kommunerna är särskilt viktiga samverkansparter. Samverkan med kommuner behövs på strategisk nivå bl. a. kring etableringsuppdraget, lokala jobbspår och övergång till reguljär utbildning, samt i det operativa arbetet kring behovsbedömning och planering av insatser. Myndigheten ska också vara en partner vid förändringar på den lokala arbetsmarknaden som ökat mottagande av nyanlända eller större varsel.

4. Infrastruktur för matchning.

Arbetsförmedlingen ska skapa förutsättningar för att arbetssökande och rekryterande arbetsgivare ska hitta varandra. Detta innebär inte att Arbetsförmedlingen ska utföra matchningen. Myndigheten ska skapa förutsättningar för andra aktörer att sammanföra arbetssökande med dem som söker arbetskraft. Detta kan göras genom att tillhandahålla en digital infrastruktur, men även genom fysiska möten som regionala rekryteringsträffar.

 

För att denna förflyttning ska bli möjlig behöver Arbetsförmedlingen säkra ett antal förutsättningar i det fortsatta arbetet:

Användningen av digitala kanaler och service på distans måste öka. Redan idag väljer många arbetssökande att använda digitala kanaler i sin kontakt med Arbetsförmedlingen och att få sin service på distans. Denna andel behöver öka för att fysiska möten ska kunna prioriteras till de individer som bäst behöver detta. Det finns också en betydande potential att effektivisera de interna it-systemen.

Närvaron i hela landet måste säkerställas. Arbetssökande i hela landet ska ha god tillgång till service. Närvaron ska säkras även där myndigheten inte har ett eget kontor, exempelvis genom samarbeten med kommuner. Arbetsförmedlingens deltagande vid de statliga servicekontoren ska också ses över så att överföring av verksamhet kan inledas. Bokade personliga möten ska vid behov kunna erbjudas arbetssökande i princip i varje kommun. Etablerad samverkan med kommunerna ska bevaras. Myndigheten behöver också säkra att insatser för arbetssökande kan erbjudas i hela landet under en stegvis ökad användning av fristående aktörer.

Felaktiga utbetalningar måste motverkas. Kontroller och möjlighet till sanktioner är nödvändigt för systemets legitimitet. Arbetsförmedlingen ska motverka felaktiga utbetalningarna vid ekonomiska stöd, bidrag och ersättningar till arbetsgivare, leverantörer av tjänster och enskilda.

En viktig uppgift i det fortsatta reformarbetet blir även att klargöra kommunernas roll i det nya systemet. Möjligheten för kommuner att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken ska utredas vidare.

Arbetsförmedlingen ska ges ett tydligare uppdrag och långsiktiga möjligheter att genomföra det. Med rätt förutsättningar kan Arbetsförmedlingen fortsatt bidra till ökad sysselsättning, framtidstro och trygghet för alla som söker arbete på morgondagens arbetsmarknad.

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister