Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Nu tar vi flera viktiga steg i kampen mot hedersvåldet

Publicerad

Debattartikel av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Publicerad i Expressen den 8 juli 2019.

Varje människa har rätt att få leva i frihet och ha makten över sitt eget liv. Trots det finns uppskattningar om att cirka 100 000 ungdomar i Sverige begränsas i sin vardag på grund av hedersnormer. Det kan handla om att inte få delta i aktiviteter eller träffa kompisar, riskera att giftas bort mot sin vilja eller att utsättas för könsstympning.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en mycket prioriterad fråga för regeringen och för mig som jämställdhetsminister och miljöpartist. Vi behöver ett starkt förebyggande arbete som bekämpar roten till problemet – hedersnormerna – i syfte att förändra attityder och beteenden. Vi måste ge stöd och skydd till flickor, kvinnor och pojkar som utsätts för hedersvåldet, i det akuta skedet men också på längre sikt med det viktiga stödet efteråt. Och vi behöver se till att våldet och förtrycket får konsekvenser för dem som utövar det.

Regeringspartierna har i den sakpolitiska överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna enats om att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck på en rad områden. Och nu i dagarna har regeringen fattat flera viktiga beslut utifrån överenskommelsen, i syfte att driva kampen mot hedersvåldet framåt:

1) Vi ser nu till att det finns en nationell stödtelefon för dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, genom att utvidga Kvinnofridslinjen som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Stöd och hjälp till den som är utsatt ska finnas bara ett telefonsamtal bort. Dessutom stärker vi upp den befintliga stödtelefonen för yrkesverksamma som drivs av nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. De får 12 miljoner kronor extra till sitt arbete med att ge stöd till kommuner och myndigheter att bekämpa hedersvåldet.

2) Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ges i uppdrag att utvärdera nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att längre fram kunna besluta om att permanenta det nationella uppdraget att ge råd och stöd till yrkesverksamma.

3) Länsstyrelserna får 20 miljoner kronor för att bland annat fortsätta uppbyggnaden av regionala resurscentra runt om i landet för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Här samlas insatser under ett och samma tak, som socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård, för att den utsatta ska kunna få ett samordnat stöd från flera aktörer samtidigt.

4) Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck ska öka genom att Jämställdhetsmyndigheten får ett förstärkt uppdrag med fokus på kunskap och utbildning, inte minst sett till barns situation.

5) Vi tar krafttag mot könsstympning. Jämställdhetsmyndigheten får ett förstärkt uppdrag att hitta effektiva arbetssätt för att ändra attityder och beteenden gällande könsstympning så att dessa övergrepp ska minska och på sikt upphöra. 

Därutöver tog regeringen tidigare i år emot ett betänkande där det bland annat föreslås att straffen för hedersbrott ska skärpas, barnäktenskap kriminaliseras och socialnämnderna få möjlighet att besluta om utreseförbud vid misstanke om att ett barn eller ungdom ska föras ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas. Utredningens förslag har varit ute på remiss och bereds nu i regeringskansliet. I januariavtalet har vi även kommit överens om att utreda frågan om en särskild brottsrubricering för hedersbrott.

Genom de beslut regeringen nu har fattat tar vi flera viktiga steg framåt i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den kampen kommer att fortsätta tills varje människa har makten att bestämma över sitt eget liv.