Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

"Så stärker vi cybersäkerheten i Sverige"

Publicerad

Debattartikel av inrikesminister Mikael Damberg, försvarsminister Peter Hultqvist och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund i Svenska Dagbladet den 26 september 2019.

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Det allvarligaste cyberhotet mot vårt land kommer från stater, statsunderstödda aktörer eller andra med en liknande förmåga. I yttersta fall kan cyberangrepp utgöra en del av krigföring mot Sverige. Det kan handla om allt från välplanerade attacker mot banksektorn, sjukhus eller energiförsörjningen. Cybersäkerhet har i allt större utsträckning blivit en viktig utrikes- och säkerhetspolitisk fråga.

Men hotbilden inom cybersäkerhetsområdet är bredare än så. Den organiserade brottsligheten har alltmer övergått till att använda internet som infrastruktur för att finansiera och underlätta sin olagliga verksamhet. Antalet IT-bedrägerier ökar lavinartat och de som utsätts är inte bara stora aktörer, som exempelvis myndigheter och storföretag, utan även enskilda medborgare.

I takt med att cyberhoten blir allt mer avancerade har statliga myndigheter, kommuner, landsting och delar av näringslivet stora utmaningar att säkerställa informationssäkerheten och säkerhetsskyddet. Detta är allvarligt, en säker hantering av information och system är en avgörande förtroendefråga för den digitala välfärdsstaten och Sveriges säkerhet.

Vi lever i ett av världens mest digitaliserade länder och Sverige är ett föregångsland när det gäller att ta vara på ny teknologi. Regeringens vision är att vi ska fortsätta vara i digitaliseringens och innovationens världstopp. Det digitala samhället är en viktig förutsättning för att hela landet ska leva och växa. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet.

För att Sverige ska kunna bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste säkerhetsperspektivet vara med från början. Vi får inte blunda för att ny teknologi – förutom alla fantastiska fördelar – också medför stora risker och gör oss sårbara.

Sverige behöver växla upp arbetet inom cybersäkerhetsområdet. Idag presenterar regeringen ett nytt steg i detta arbete:

Ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas 2020

I regeringsförklaringen slogs det fast att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska inrättas under 2020. Sverige har kompetens i världsklass men har ännu inte lyckats skapa en helhet i arbetet kring cybersäkerheten. Nu kommer vi att samla den skarpaste kompetensen för att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot samt minska cybersårbarheterna.

Centret ska stödja regering, kommuner och landsting, myndigheter och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker. En central del av centrets arbete kommer vara att ta fram gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter och risker. Det kan handla om underrättelseinformation, information om it-incidenter och brottsanmälningar som idag inte samlas på ett ställe. Verksamheten ska bidra till att stärka skyddet mot cyberhot och minska de digitala sårbarheterna.

Svenska myndigheter behöver kunna agera samordnat och ge ett effektivt stöd när en eller flera aktörer i Sverige drabbas av en cyberattack. Regeringen förväntar sig att myndigheternas förmåga att upptäcka och hantera allvarliga attacker mot Sverige kommer att öka genom samverkan i det nationella centret.

Regeringen uppdrar nu – med tydliga ingångsvärden Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen att redan till december presentera förslag på struktur och kostnadsberäkningar. Arbetet med uppdraget ska bedrivas i nära samarbete med bland annat Polismyndigheten, Försvarets Materielverk och Post- och telestyrelsen som också har centrala uppgifter på området. Därefter ska ett center skyndsamt inrättas.

Cybersäkerhetsarbetet berör nästan alla politikområden och under kommande veckor avser regeringen återkomma med flera åtgärder som alla bidrar till att stärka Sveriges säkerhet. Vi är ännu i början av den digitala utvecklingen. Genom att stärka cybersäkerheten i vårt land ökar vi möjligheterna för medborgarna att fortsätta ta tillvara på allt som tekniken och vårt allt mer uppkopplade samhälle erbjuder, samtidigt som vi säkerställer att Sverige fortsätter vara drivande i den digitala utvecklingen. Regeringens initiativ för en mer robust cybersäkerhet är ytterligare steg i arbetet för ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige och en säkrare omvärld.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.