Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Finansdepartementet

Fler statliga servicekontor ska öppna på landsorten

Publicerad

Debattartikel av civilminister Lena Micko på DN Debatt den 27 december 2019.

Sverige är ett fantastiskt land med en rik mångfald från norr till söder. Tillsammans har vi byggt ett starkt samhälle, grundat i arbete, jämlikhet, rättvisa och tillit. För att upprätthålla tilliten måste det offentliga finnas där när människor behöver det, oavsett var i landet man befinner sig. 

I ett föränderligt samhälle som ständigt utvecklas utmanas också vår bild av Sverige och vår trygghet. Många människor runt om i landet har fått uppleva urbaniseringens baksidor. Regeringen och samarbetspartierna är därför överens om att det ska vara möjligt att leva, bo och verka på landsbygderna. Även om utvecklingen går mot allt fler digitala tjänster har såväl privatpersoner som företagare fortfarande behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig service. 

Under den gånga mandatperioden påbörjade regeringen ett arbete med att öka den statliga närvaron runt om i Sverige. Genom att omlokalisera myndigheter från Stockholm och etablera nya myndigheter till olika delar av Sverige stärktes den statliga närvaron med fler arbetstillfällen på orter runt om i landet som exempelvis Kalmar, Borås, Gävle och Luleå. Regeringen etablerade också tio nya servicekontor, bland annat i Jokkmokk, Angered och Vimmerby. 

Den 1 juni i år tog Statens servicecenter över ansvaret för de statliga servicekontoren som hittills omfattar samverkan mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Det pågår även förberedelser för att servicekontoren framöver ska erbjuda service avseende Arbetsförmedlingens så kallade kundtorgsverksamhet där Arbetsförmedlingen tar emot spontana besök och ger information och vägledning till myndighetens digitala tjänster.

Nu tar regeringen nästa steg för att stärka statlig lokal service. I enlighet med januariavtalet bygger regeringen ut fler servicekontor i hela landet. Statsministern har tidigare meddelat att servicekontor ska öppna i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Statens servicecenter får nu i uppdrag att öppna dessa servicekontor under 2020. Genom att etablera dessa fyra kontor fullföljer regeringen även den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om minst ett statligt servicekontor i varje så kallad FA-region (se faktaruta).

Regeringen tillsätter också en utredning för att utveckla de statliga servicekontoren och därigenom stärka tillgången till statlig service i hela landet. Utredningen kommer att ledas av Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län. Uppdraget innebär följande:

Föreslå nya servicekontor på fler platser i landet.

I dag finns det 113 servicekontor fördelade på 106 av landets 290 kommuner. I och med de fyra annonserade blir det 117 kontor på 110 kommuner. Det innebär att en stor del av landets kommuner fortfarande kommer att sakna servicekontor. Samtidigt är besökstrycket väldigt högt på flera av kontoren i större städer och i utsatta områden.

Regeringen och samarbetspartierna har beslutat att stärka den offentliga servicen på fler platser i landet. Utredaren får därför i uppdrag att föreslå lämpliga platser där statliga servicekontor bör etableras och presentera en plan för i vilken takt och omfattning som en utbyggnad av organisationen kan ske.

Analysera om fler myndigheter kan ingå vid servicekontoren.

Statliga myndigheter kan var och en för sig inte upprätthålla en kostnadseffektiv kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet. Att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter kan möjliggöra för staten att än mer effektivt nyttja koncernfördelar samtidigt som fysisk tillgänglighet till statliga myndigheter säkerställs på fler platser i landet.

Analysera möjligheterna till statlig servicesamverkan med kommunsektorn.

Regeringen strävar efter att den offentliga förvaltningen ska erbjuda medborgarna en sammanhållen service. En utökad samverkan mellan de statliga servicekontoren och kommunerna är ett viktigt steg i en sådan reform. Utredaren ska därför analysera möjligheterna till andra former av statlig servicesamverkan och belysa möjligheter och hinder för servicesamverkan mellan stat och kommun i syfte att främja sådan samverkan.

Sven-Erik Österberg ska slutredovisa uppdraget i november 2020. 

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att servicekontoren måste bli fler. Det är även angeläget att fler myndigheter i framtiden kan inkluderas vid kontoren. Genom att utveckla den statliga serviceorganisationen kan vi möta medborgarnas legitima förväntningar på den statliga närvaron och servicen.

Fakta: Regeringens utredare

Sven-Erik Österberg, född 1955, är sedan november 2017 landshövding i Stockholms län. Han var dessförinnan landshövding i Norrbottens län i fem år. Österberg var riksdagsledamot för Socialdemokraterna 1994-2012, förutom under åren 2004-2006 då han var biträdande finansminister. Under sin tid i riksdagen har han bland annat varit ordförande i arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet samt partiets gruppledare.

Fakta: FA-region

En FA-region är en region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att göra alltför tidsödande resor. Det är en indelning för regionala analyser som görs av Tillväxtverket och baseras till stor del på SCB:s prognoser över utvecklingen av lokala arbetsmarknader.