Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Försvarsdepartementet

"Vårt samarbete höjer tröskeln för militära incidenter i närområdet"

Publicerad

Debattartikel av den svenske försvarsministern Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Antti Kaikkonen på Svenska Dagbladets fristående gästblogg Säkerhetsrådet 14 december 2019.

Vi är starkare tillsammans. Sverige och Finland fortsätter att fördjupa försvarssamarbetet bortom fredstid. Bilateral operationsplanering och koordinerade gemensamma åtgärder i kris och krig är resultatet av våra gemensamma ansträngningar.

Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland har en särställning inom ramen för våra länders säkerhets- och försvarspolitik. Säkerhetsläget i norra Europa och i Östersjöregionen har försämrats över tid. Detta innebär att bi- och multilaterala samarbeten måste stärkas.

Den 27 november genomförde vi en scenariobaserad övning på ministernivå, en så kallad Table Top Exercise. Övningen baserades på ett fiktivt scenario med en konflikt i Östersjöregionen. Syftet var att öva det politiska beslutsfattandet i händelse av en konflikt. Vi kunde förbättra vår förståelse för de möjligheter, modaliteter och utmaningar som är förenade med gemensamma militära operationer.

Det finns flera skäl till att stärka vårt försvarssamarbete. Sverige och Finland delar geostrategiska intressen och synen på de säkerhetspolitiska utmaningarna i Östersjöregionen. Båda ländernas säkerhetspolitik bygger på en stark nationell militär förmåga i kombination med principen om att säkerhet byggs tillsammans med andra länder och organisationer. Både Finlands och Sveriges säkerhetspolitik är starkt förknippad med ländernas medlemskap i EU, nära partnerskap med Nato och nordiskt samarbete. Vi är även tydliga förespråkare av samarbete med USA och en stark transatlantisk länk.

I början av 2015 presenterades inriktningen för det fördjupade svensk-finska försvarssamarbetet för allmänheten. Sedan dess har ett omfattande arbete bedrivits och vi har tagit tydliga steg framåt. Den militära förmågan att agera tillsammans har utvecklats snabbt de senaste fem åren. Övningar och förberedelser är av avgörande betydelse för att vi ska kunna samarbeta i händelse av kris och konflikt. Stora övningar som inkluderar både svenska och finska förband, som Aurora och Nordanvind, Arctic Challenge Exercise och Northern Coasts har visat att vi har förmågan och är redo att agera tillsammans. Därtill genomför vi regelbundet bilaterala övningar med sammansatta svensk-finska enheter.

2016 fick svenska och finska försvarsmakterna i uppdrag att utveckla en förmåga att planera och genomföra gemensamma militära operationer i fred, kris och krig. De senaste åren har vi tagit viktiga steg mot att uppnå våra målsättningar. I dag kan vi agera tillsammans militärt om båda länderna skulle fatta ett sådant politiskt beslut.
Flera viktiga delar i fördjupningen av vårt samarbete har implementerats men mycket återstår och arbetet fortsätter. Förra året enades våra länders regeringar om ett bilateralt samförståndsavtal avseende försvarssamarbete. Bland annat anger avtalet att samarbetet syftar till att stärka våra länders försvarsförmåga och skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande och gemensamma operationer i alla situationer.

Våra försvarsdepartement har nu tillsammans identifierat de områden som är prioriterade för att ytterligare fördjupa vårt försvarssamarbete. Vi kommer att fortsätta genomföra scenariobaserade övningar både på tjänstemanna- och ministernivå. Vi kommer även göra en översyn av vilken typ av bilaterala överenskommelser och förändringar i nationell lagstiftning som kan bli nödvändiga. En viktig del är bilaterala arrangemang för värdlandsstöd vilket är centralt för att kunna genomföra koordinerade och gemensamma operationer på antingen svenskt eller finskt territorium. För närvarande diskuterar vi vilken typ av avtal som krävs.

Vi kommer att arbeta för att säkerställa bättre förutsättningar för gemensam lägesbild mellan våra länder. Vi kommer även att analysera möjligheterna att fördjupa samarbetet kring territoriell övervakning och skyddet av territoriell integritet. Den långsiktiga målsättningen är att öka den operativa förmågan hos våra försvarsmakter.

Vårt givande samarbete sträcker sig bortom säkerheten i vårt omedelbara närområde. Vi kommer återigen undersöka hur vi kan förbättra samordningen av deltagande i internationella krishanteringsoperationer.

De senaste åren har vi vidtagit viktiga åtgärder för att stärka försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Våra länders vilja att axla ett gemensamt ansvar i fred, kris och krig har en stabiliserande effekt och höjer tröskeln för militära incidenter i vårt närområde. Samarbetet sänder en tydlig signal till möjliga angripare att vi både vill och kan samarbeta under alla omständigheter. Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland kommer att fortsätta vara centralt i hanteringen av nuvarande och framtida säkerhetsutmaningar och vi har förbundit oss att driva arbetet vidare för att därigenom bidra till stabilitet. Tillsammans är Sverige och Finland beslutsamma bidragsgivare till säkerheten i Östersjöregionen.

Peter Hultqvist, försvarsminister Sverige
Antti Kaikkonen, försvarsminister Finland