Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Finland, Norge och Sverige fördjupar sitt trilaterala operativa försvarssamarbete

Publicerad

Debattartikel av de svenska, norska och finska försvarsministrarna Peter Hultqvist, Frank Bakke-Jensen och Antti Kaikkonen i Dagens Nyheter 24 september 2020.

Vi lever i en osäker tid med nya utmaningar och hot vilket bidrar till en känsla av osäkerhet i våra samhällen. Vi bevittnar ett allt mer utmanande säkerhetsläge, både globalt och i vårt närområde. Utöver den pågående Coronapandemin och hybridhot riktade mot våra länder måste vi komma ihåg att även andra former av säkerhetshot alltjämt kvarstår. Tillsammans har vi ett ansvar att upprätthålla fred och stabilitet i vår region. För att möta detta ansvar behöver vår förmåga att agera militärt tillsammans stärkas.

År 2018 undertecknades en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Visionens övergripande målsättning slår fast att de nordiska länderna ska stärka sin försvarsförmåga och kunna samarbeta i fred, kris och konflikt. Den 23 september 2020 undertecknade vi, försvarsministrarna i Finland, Norge och Sverige, en trilateral avsiktsförklaring, Statement of Intent, som syftar till att stärka vårt militära operativa försvarssamarbete. Detta initiativ ligger i linje med visionens målsättning.

Denna nya avsiktsförklaring slår fast vår gemensamma ambition att ha förmåga och beredskap att genomföra koordinerade militära operationer i kris och konflikt. För att uppfylla denna ambition kommer vi att föra diskussioner baserat på gemensamma säkerhetsutmaningar i vår region. Målet är att möjliggöra koordinering av nuvarande och framtida militära operationsplaner. Vi etablerar en strategisk planeringsgrupp mellan länderna och kommer att genomföra scenariobaserade övningar. Även möjligheten att bedriva gemensam operationsplanering inom vissa områden kommer att undersökas.

Ett möjligt resultat av detta fördjupade samarbete är koordinerad operationsplanering för geografiska områden av gemensamt intresse, exempelvis de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Som en följd av samarbetet förutser vi en förbättrad interoperabilitet mellan våra försvarsmakter. En förbättrad interoperabilitet stärker möjligheten att genomföra gemensamma militära operationer, om så skulle beslutas i respektive land. I andan av ett nära nordiskt försvarssamarbete kommer Danmark och Island informeras regelbundet i takt med att samarbetet tar form.

Vid sidan av detta utvecklar vi också lösningar för en effektiv försörjningstrygghet, även i händelse av en kris eller ett krig. Finland, Norge och Sverige har enats om ett avtal rörande försörjningstrygghet på försvarsområdet. Avtalet är bindande och trädde i kraft den 11 juni 2020.

I ljuset av nuvarande säkerhetsläge är samarbete och enighet mellan likasinnade länder av stor betydelse. Den nordiska regionen är en av världens mest integrerade. De nordiska länderna delar en lång historia och har ekonomiska och sociala modeller med stora likheter. Vi har ett redan välfungerande militärt samarbete och de militärstrategiska realiteterna understryker behovet av att detta fortsätter. Detta samarbete syftar i förlängningen till att tillsammans kunna möta säkerhetsutmaningar också bortom fredstid. Vi har gemensamma intressen att försvara.

Genom årens lopp har vi alltid lyckats hitta pragmatiska och flexibla sätt att samarbeta. Försvarssamarbetet mellan våra länder har kunnat utvecklas oberoende av skillnader mellan våra länder vad gäller säkerhetspolitiska vägval. Vi har samarbetat framgångsrikt i övningar så som Arctic Challenge Exercise, Cold Response, Cross Border Training, Northern Wind och Trident Juncture. Vi bygger nu vidare på erfarenheter från dessa övningar när vi fördjupar vårt trilaterala operativa försvarssamarbete.

Vi tror på styrkan i nordiskt försvarssamarbete. Vi måste fortsatt stå enade för att upprätthålla fred och säkerhet och möta säkerhetsutmaningar i vår region. Vårt trilaterala operativa försvarssamarbete kommer att bli ytterligare ett viktigt verktyg för att uppfylla våra gemensamma ambitioner.

Antti Kaikkonen, Minister of Defence in Finland
Frank Bakke-Jensen, Minister of Defence in Norway
Peter Hultqvist, Minister for Defence in Sweden