Debattartikel från Justitiedepartementet

"Regeringen intensifierar arbetet mot kriminella nätverk"

Publicerad

Debattartikel av inrikesminister Mikael Damberg i Expressen, 22 december 2020.

De kriminella nätverken ska stoppas. Vi ska vara kompromisslösa mot gängen, bryta deras nyrekrytering med tidiga, förebyggande insatser och samtidigt se till att inte en skattekrona går till nätverken och deras kriminella verksamheter. Många viktiga åtgärder genomförs på nationell nivå, såsom utbyggnaden av Polismyndigheten med tusentals nya poliser under de kommande åren, ytterligare straffskärpningar samt nya verktyg och regler som möjliggör effektivare arbetsmetoder för de brottsbekämpande myndigheterna.

Men narkotika-, vapen- och människohandel sker ofta över landsgränser. Därför är det internationella samarbetet avgörande för att stoppa denna handel, som utgör de kriminella nätverkens verksamheter och inkomstkällor. För att få upp frågan tydligare på den internationella dagordningen inleder regeringen nu ett intensivt påverkansarbete gentemot EU och andra medlemsländer. När vi jobbar tillsammans med likasinnade medlemsländer inom EU kommer vårt arbete mot den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken bli mer effektivt.

Regeringen har sedan tidigare slagit fast att den internationella dimensionen är avgörande för att minska de kriminella nätverkens utrymme. Hela utrikesförvaltningen har engagerats i frågan och i somras tillsattes en särskild ambassadör, Håkan Jevrell, för att koordinera utrikesförvaltningens bidrag. Nu tar vi nästa steg genom att öka vårt påverkansarbete inom EU.

De största säkerhetsproblemen på området, sett ur ett svenskt och europeiskt perspektiv, handlar om smuggling av vapen och sprängämnen från västra Balkan, internationella leveranskedjor av narkotika med bas i Sydamerika och trafficking som tar sikte på särskilt utsatta kvinnor och barn.

Tillsammans med frågan om bekämpande av terrorism och våldsbejakande extremism är det här områden där EU måste öka takten och kraften i det politiska arbetet. Här krävs även att EU använder sig av åtgärder och samarbeten med länder utanför unionen för att adressera säkerhetsproblemen.

Ett annat viktigt område att uppmärksamma är risken för utnyttjande av våra välfärdssystem, både i Sverige och i andra EU-länder. Vid sidan av förluster för respektive stat riskerar detta att underminera förtroendet för vår gemensamma välfärd.

Några punkter är särskilt viktiga under de kommande åren:

  • Säkerställ att brottsbekämpande myndigheter fortsatt har tillgång till information och digitala bevis. När samhället digitaliseras blir även brottsligheten och bevisningen digital. De kriminella nätverken lär sig snabbt att nyttja ny teknik, inte minst avancerad kryptering, och rättsväsendet måste hänga med.
  • Förstärk gränskontrollerna vid EU:s yttre gräns genom att införa krav på biometriska verktyg, till exempel fingeravtryck, för att säkerställa identiteten på alla som passerar EU:s yttre gräns. Detta skulle kraftigt försvåra för kriminella nätverk att utnyttja systemet genom att exempelvis använda falska pass.
  • Ta tillvara den brottsbekämpande potentialen i ny teknik, som artificiell intelligens, big data-analys och maskininlärning genom att samarbeta. Det handlar både om att stärka vår digitala säkerhet, liksom att kunna använda de här verktygen på ett innovativt sätt för att komma åt brottslighet – detta samtidigt som ett starkt skydd för den personliga integriteten garanteras.
  • Fortsätta arbetet med att utveckla metoder och lagstiftning i syfte att komma åt illegala penningflöden. Genom att effektivare kunna följa illegala penningflöden ökar möjligheterna att förhindra grunden för all ovan nämnd brottslighet.

Tillsammans med andra åtgärder, som att exempelvis utveckla och stärka mekanismer för att komma åt de kriminella nätverkens tillgångar, finansiering och brottsvinster kommer ett framgångsrikt EU-arbete kraftigt att försvåra för den organiserade brottsligheten att verka i EU och Sverige.

Mycket framgångsrikt brottsbekämpande samarbete pågår redan i EU. Vi är dock övertygade om att potentialen i EU-samarbetet är ännu större och att mer kan göras. Ett tydligt exempel på vikten av europeiskt samarbete är de många grova brott som har förhindrats i Sverige genom samverkan med andra EU-länder. Till exempel lyckades man komma åt de kriminellas hemliga konversationer i systemet Encrochat.

Genom detta framgångsrika arbete kunde svensk polis följa brottslingarnas krypterade kommunikation och därigenom gripa flera gärningsmän och förhindra att dåd utfördes. Enligt polisen har man bara genom detta kunnat förhindra ett tiotal mord i Sverige.

Regeringen har redan påbörjat arbetet med att engagera andra medlemsländer och aktörer för att påverka EU i riktning mot ytterligare ökad säkerhet. Vi har goda förhoppningar om att kunna påverka dagordningen i Bryssel på ett sätt som gynnar tryggheten både i Sverige och Europa. Det tjänar vi alla på.