Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Nu bygger vi fler vägar till nästa jobb

Publicerad

Debattartikel av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Aftonbladet den 13 april.

Under pandemin har regeringen agerat kraftfullt för att skydda liv och hälsa, men också för att rädda jobb. Med krisåtgärder som korttidspermittering och stöd till näringsliv, men också tidigarelagda och tillfälliga skattesänkningar, har hundratusentals svenska löntagare räddats från risken att bli av med jobbet. Den som trots det blivit arbetslös har nu högre a-kassa och möter fler vägar till nästa arbete. Nu genomför vi en kraftfull grön återstart för att nya jobb ska växa fram och presenterar idag fler åtgärder för att fler ska komma i arbete.

Även om arbetsmarknaden har återhämtat sig något sedan förra vårens rekordvarsel är läget fortfarande allvarligt för många. Långtidsarbetslösheten stiger när många av de människor som blev av med sitt arbete förra året fortfarande står utan jobb.

Samtidigt finns många lediga jobb att söka och när ekonomin återhämtar sig kommer fler jobb att återkomma och växa fram. Redan innan krisen var bristen på kunniga medarbetare stor, inte minst inom välfärden. Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att minska de kommande åren när stora investeringar görs inom inte minst grön teknik och klimatomställning. Därför bedriver regeringen en tydlig arbetsmarknadspolitik för att arbetslösa ska kunna söka sig till de framväxande jobben. I många fall behöver den som saknar jobb skaffa sig de yrkeskunskaper som nu efterfrågas.

För den som har svårare att hitta jobb behövs en tydlig förväntan men också stöd att komma i arbete. Regeringen förstärkte i höstas arbetsmarknadspolitiken genom över två miljarder kronor för att öka möjligheten för arbetslösa att ta del av insatser som kan stärka vägen till jobb. Nu tillförs ytterligare medel till en kraftfull förstärkning av åtgärder för att möta behoven när ett ökat antal arbetslösa, och i synnerhet långtidsarbetslösa, behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden och matchas mot de arbetstillfällen som skapas under återhämtningen efter pandemin. I vårändringsbudgeten skjuter vi till nästan en halv miljard kronor för att fler arbetslösa ska kunna ta del av en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I en matchningstjänst möter den arbetslösa en resultatbaserad fristående förmedlare som ska ge individuellt anpassade aktiviteter till arbetslösa som behöver stöd för att hitta ett jobb eller börja studera. Det kan till exempel handla om att få kontakt med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter, vägledning och kurser. Extratjänster och introduktionsjobb är subventionerade anställningar som riktar sig till personer som saknar en fast förankring på arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetslösheten är inte bara ett problem för den som drabbas utan något som angår oss alla. Det gäller inte minst när människor står långvarigt utan jobb och nekas den gemenskap och egna försörjning som ett arbete innebär. Varje gång någon tar sig ur långtidsarbetslöshet minskar vi risken för socialt utanförskap och ökar samtidigt skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd.

Den som är utan jobb ska därför möta både tydliga krav och goda möjligheter att hitta nästa jobb eller skaffa de yrkeskunskaper som efterfrågas. Så kan vi både motverka arbetslösheten och bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens för att utveckla sina verksamheter. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället starkare och mer hållbart.