Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga.

Feministisk politik ska göra skillnad i människors liv och vardag

Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven. Foto; Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens arbete för jämställdhet är viktigare än någonsin

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det handlar kort sagt om jämställdhet i hela livet och i hela vårt samhälle.

Illustration: Annika Carlsson

Regeringens jämställdhetsmål

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Foto på man och två barn.
Jämställdhetsintegrering. Foto: Folio

Så här jobbar regeringen för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen

Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk politik för ett jämställt samhälle

Statsminister Stefan Löfven: "Det är med kraft och stolthet som jag fortsätter att leda arbetet i vår feministiska regering. Arbetet förpliktigar alla statsråd i regeringen att bidra till att utveckla och genomföra en politik som ger kvinnor och män, flickor och pojkar samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så bygger vi ett starkare samhälle och tryggare Sverige."

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.
Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi: ”Sverige är ett av världens mest jämställda länder – men det kan vi aldrig ta för givet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi behöver fortsätta kämpa för att varenda kvinna ska kunna leva ett liv i trygghet, fritt från våld och förtryck. Vi behöver göra mer för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män. Vi har ett arbete att göra tillsammans, inom alla politikområden och i hela vårt samhälle.”

Utrikesminister Ann Linde. Hon har på sig blåa kläder och  står framför en grå vägg.
Utrikesminister Ann Linde. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utrikespolitik

Utrikesminister Ann Linde: "Under de år som Sverige har drivit en feministisk utrikespolitik har det blivit tydligt att den behövs och fungerar. Den behövs, eftersom kvinnor har det sämre ställd än män över hela världen: sämre rättigheter, sämre representation, mindre resurser. Erfarenheten visar också att den fungerar. Sverige har gjort skillnad i miljontals kvinnors liv, bland annat genom vårt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genom vårt engagemang för kvinnligt deltagande i fredsprocesser och genom att främja kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter. Intresset från omvärlden är stort, och fler länder, som Frankrike, Kanada och Mexiko har inspirerats av oss. Jag kommer att driva den feministiska utrikespolitiken vidare, med full kraft över hela världen."

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling

Finansminister Magdalena Andersson: "Att fler utrikes födda kvinnor kommer i arbete är viktigt för samhällsekonomin men ännu viktigare för jämställdheten. Oavsett var du är född har du rätt göra samma resa mot självbestämmande genom egen inkomst, som många kvinnor gjorde i Sverige på 50-, 60- och 70-talet."

Lena Hallengren
Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stärkt jämställdhet i välfärden

Socialminister Lena Hallengren: "Den generella välfärden har varit och är avgörande för Sveriges framgångsrika jämställdhetsarbete. Vårt land ska ha en sjukvård och äldreomsorg i absoluta toppklass. Vi vill stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa för att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa i befolkningen. En majoritet av de som arbetar inom välfärden är kvinnor och genom deras många gånger hårda arbete får de Sverige att fungera."

Porträttbild av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är männen som måste förändras

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: "Förra mandatperioden infördes den strängaste sexualbrottslagstiftningen som Sverige någonsin haft. Sverige har nu en samtyckeslag, strängare straff och bättre stöd för brottsoffer. För att förebygga våldet behövs också fler tidiga insatser och att vi fortsätter stödja kvinno- och brottsofferjourerna. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra så är det männen som måste förändras."

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Halva makten, hela lönen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: "Ett jämställt arbetsliv är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas. Föräldraansvaret måste bli jämlikt och alla ska kunna kombinera karriär och familj. Vi måste fortsätta ta krafttag mot den ojämställdhet som leder till att kvinnor har högre sjuktal än män. Både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö."

Miljö- och klimatminister Per Bolund.
Miljö- och klimatminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhet behövs i klimatomställning och grön återhämtning

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund: ”Miljö och hållbarhet är i högsta grad en fråga om jämställdhet. Flickor och kvinnor världen över drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna, miljöpåverkan som föroreningar i luft och vatten, och utarmad biologisk mångfald. När planetens framtid står på spel berör det oss alla. Ändå är hälften av mänskligheten, kvinnorna, underrepresenterade där besluten fattas. Med ett jämställdhetsperspektiv när beslut tas och resurser fördelas kan vi åstadkomma en rättvis omställning av våra samhällen och skapa en framtid för alla.”

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ojämställdheten i samhället påverkar oss hela livet

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi: "Ojämställdhet slår mot människor genom hela livet. Vi måste få till ett mer jämställt ansvar för barn och familj, öka jämställdheten på arbetsmarknaden så att kvinnor inte är överrepresenterade i ohälsa och minska lönegapet mellan kvinnor och män för att utjämna pensionsskillnader. Kampen för ett jämställt samhälle måste ske genom livets alla skeden."

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk handelspolitik

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg: "Det är smart att investera i jämlikhet. Det finns nog inget större slöseri i världen än att utesluta kvinnor från ekonomiska möjligheter. Jämlikhet är inte bara smart och rätt, utan också bra för ekonomin. När kvinnor deltar på arbetsmarknaden, som anställda eller entreprenörer, får de mer makt över sina egna liv och samhället stärks som helhet. Sverige ska driva en feministisk handelspolitik. Det betyder att alla handelsavtal måste jämställdhetsanalyseras."

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utvecklingspolitik

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh: "Kvinnor och flickor utsätts fortfarande för systematisk diskriminering och underordning världen över. Dessutom har ojämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökat som en konsekvens av covid-19. Vi kan inte acceptera att utvecklingen går bakåt. Sveriges feministiska utrikes- och utvecklingspolitik fungerar som en motkraft och är livsnödvändig för otaliga kvinnor och flickor. Jag är stolt över att företräda Sveriges feministiska regering och jag kommer att driva frågorna med full kraft."

Porträttbild på statsrådet Tomas Eneroth
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige ska bli världens mest jämställda land

Infrastrukturminister Tomas Eneroth: "Just nu pågår det en jämställdhetsbacklash i världen och vi ska göra allt vad vi kan för att vända den trenden. Jag vill att Sverige återigen ska bli världens mest jämställda land. Alla våra myndigheter ska redogöra för hur de på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom sektorn och inom myndigheten"

Foto på statsrådet Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nolltolerans mot sexuella trakasserier ska självklart gälla för alla

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans: ”Me too har satt ljuset på sexuella trakasserier och övergrepp. Alltför många otrygga anställningar finns på universitet och högskolor och forskningen visar att det gör kvinnor extra utsatta. För många tiger om trakasserier för att rädda den egna karriären eller utbildningen. Inom akademin måste det vara högt i tak så att oegentligheter kan lyftas fram och åtgärdas direkt. Nolltolerans mot sexuella trakasserier ska självklart gälla för både studenter och anställda. Jag vill skapa trygga högskolor där kvinnor och män ska kunna verka på lika villkor och ha samma möjligheter till en akademisk karriär.”

Civilminister Lena Micko.
Civilminister Lena Micko. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Aktivt jämställdhetsarbete en självklarhet i en modern statsförvaltning

Civilminister Lena Micko: ”Som ansvarig för den statliga arbetsgivarpolitiken är jag stolt över att andelen kvinnliga chefer inom statsförvaltningen fortsätter att öka, samt att andelen kvinnor som arbetar deltid inom staten minskar. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor som arbetar inom staten har mer än halverats sedan millennieskiftet, men det finns fortfarande mycket att göra på jämställdhetsområdet. För mig är det en självklarhet att staten som arbetsgivare ska präglas av ett aktivt jämställdhetsarbete.”

Porträttbild av inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors otrygghet är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar

Inrikesminister Mikael Damberg: "För att kvinnor och män ska kunna ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv är det grundläggande att alla känner sig fria att leva precis som de vill. Så ser det dessvärre inte ut idag, när kvinnor är de som känner sig allra mest otrygga och andelen kvinnor som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott ökar. Att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor och öka kvinnors trygghet är därför helt avgörande för att klara de jämställdhetspolitiska målen. Vägen dit handlar inte minst om fler polisanställda och att ge polisen bättre och skarpare verktyg i form av träffsäker och nödvändig lagstiftning."

Porträttfoto på Amanda Lind
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Grunden i vår demokrati är alla människors lika värde.

Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor Amanda Lind: ”Jämställdhet är en förutsättning för att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Metoo-uppropen visade att det är långt kvar tills det är verklighet. Vi har mycket arbete kvar att göra för att tystnadskulturer ska brytas permanent och för att sätta stopp för diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp. I Sverige ska det inte spela någon roll vem du är, du ska ha möjlighet att delta i vår demokrati och uttrycka dina åsikter, utöva och uppleva kultur och idrott.”

Porträttbild på statsrådet.
Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statliga bolag visar vägen till jämställdhet

Näringsminister Ibrahim Baylan: "Jämställdhet och hållbarhet är områden där regeringen i styrningen av de statliga bolagen gått före. I dag är den statliga bolagsportföljen en av världens kanske mest jämställda vad gäller bland annat styrelsesammansättning. Frågan om jämställdhet är viktig för ett dynamiskt och framgångsrikt näringsliv. Jag vill fortsätta driva på så att de statliga bolagen tar vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter."

Försvarsminister Peter Hultqvist. Bild tagen februari 2019.
Försvarsminister Peter Hultqvist. Bild tagen februari 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lika rättigheter och skyldigheter

Försvarsminister Peter Hultqvist: "Jämställdhet handlar lika mycket om lika rättigheter som lika skyldigheter. Att den återaktiverade totalförsvarsplikten är lika för både män och kvinnor är väldigt positivt. Det är både rätt i sak och leder till ett bättre och starkare försvar."

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen.
Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stärkt ekonomisk jämställdhet

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen: ”Kvinnor och män har olika ekonomiska möjligheter. Det skiljer flera miljoner kronor i livsinkomster och män har i snitt dubbelt så höga kapitalinkomster som kvinnor. Så länge det ser ut så här har vi lång väg kvar till ett jämställt samhälle där alla kan leva sina liv i frihet och trygghet. Arbetet för att nå ekonomisk jämställdhet måste växlas upp.”

Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildning ska vara fri från trånga könsroller

Utbildningsminister Anna Ekström: ”Alla ska ha rätt till utbildning. Varje människa ska kunna forma sitt liv utan att begränsas av trånga könsroller.”

Pressbild på Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren. Bild tagen i januari 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ett Europa där alla har samma möjligheter

EU-minister Hans Dahlgren: ”Jag vill ha ett Europa där kvinnors plats på arbetsmarknaden är självklar. Där flickor och pojkar har samma möjligheter och där villkoren är jämställda. Jämställdhet är en självklar princip i det europeiska samarbetet, men EU kan ännu bättre. Beslut som fattas i EU påverkar alla medborgare, och jämställdhet måste tas in i de beslut som tas. Jämställdhetsaspekter behövs, både i budgetarbetet och i konkreta lagförslag. Jag ska fortsätta att arbeta för att stärka jämställdhetsperspektivet inom alla politikområden i EU.”

Porträttbild av statsrådet Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fler kvinnor på våra it-utbildningar

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman: "Sverige är ett framgångsland inom digitalisering, men för att bibehålla vår position behöver vi fler digitala specialister. En viktig del i att åstadkomma detta är att verka för att fler kvinnor väljer att gå it-utbildningar. Vi behöver lyfta fram de kvinnliga förebilder vi har på området i dag och vi behöver fler. Allas kompetens behövs för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."

Innehåll om feministisk regering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1051 träffar.