Artikel från Näringsdepartementet

Food Systems Summit – Toppmöte för hållbara livsmedelssystem

Publicerad Uppdaterad

Den 23 september 2021 inleddes FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS), i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. Den svenska regeringen ser det som mycket viktigt att delta i detta arbete, för att bidra till målen i Agenda 2030. Statsminister Stefan Löfven höll Sveriges anförande, som nu går att se i efterhand här.

Food Systems Summit den 23 september 2021

FN:s toppmöte om livsmedelssystem ägde rum den 23 september, i samband med FN:s Generalförsamling (UNGA 76). 51 000 personer från 193 länder deltog vid mötet som hölls virtuellt. Ta del av rapporteringen från toppmötet.

Pre-Summit 26-28 juli 2021

Den 26-28 juli genomfördes Pre-Summit of the UN Food Systems Summit i Rom. Läs sammanfattningar och refererat från sessionerna och se hela konferensen samt näringsminister Ibrahim Baylans anförande i efterhand via länkarna nedan.

Bakgrund

Livsmedelssystem spelar en avgörande roll för miljö, klimat och hälsa samt möjligheterna att nå Agenda 2030. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om hållbara livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS), i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli hållbara i alla tre dimensioner av hållbarhet:

 • ekonomisk,
 • miljömässigt
 • socialt.

Ett intensivt arbete har pågått i Näringsdepartementet och övriga Regeringskansliet inför toppmötet.

Regeringen vill se att processen och mötet anammar ett brett och livscykelbaserat synsätt på livsmedelssystemen där de tre dimensionerna av hållbarhet är centrala och där ingen ska lämnas utanför.

Globala målen och Agenda 2030

Övergripande prioriteringar för Sveriges deltagande i toppmötet

Vägledande för regeringens arbete inför FSS är det övergripande riksdagsbundna målet för Agenda 2030. De bärande utgångspunkterna för genomförandet av agendan utgår från ett rättighetsperspektiv samt fattiga människors perspektiv på utveckling i enlighet med politiken för global utveckling (PGU). Arbetet bör leda till inkluderande hållbara livsmedelssystem som möjliggör tryggad livsmedelsförsörjning globalt, samt är klimatsmarta, hälsosamma och minskar matsvinn samt värnar miljön. Arbetet behöver ske nationellt, på EU-nivå, multilateralt och globalt.

Temasida: Sveriges politik för global utveckling

Regeringen vill att arbetet för en omställning till globalt hållbara livsmedelssystem fortsätter ännu mer aktivt och konkret efter toppmötet och att en uppföljningsmekanism etableras med exempelvis konkreta åtgärder som mäts och följs upp.  

För att uppnå dessa mål ska regeringen bland annat bidra till en bred och inkluderande process inför, under och efter FSS, där representanter från civilsamhället, näringslivet, akademin, myndigheter, med flera inkluderas. Barn och ungas perspektiv ska särskilt beaktas liksom socioekonomiska faktorer.

Regeringen vill bidra till att omsätta de globala målen i Agenda 2030 till konkret handling med bäring på hälsosamma och hållbara livsmedelssystem och samtidigt värna om såväl demokrati och mänskliga rättigheter som jämställdhet och minskade klyftor mellan fattiga och rika.

Arbetssätt inför FSS

För att bidra till mötets förberedelser, genomförande och utkomst gör regeringen följande:

Nationella dialoger

Våren 2021 har det anordnats flera dialogmöten vars resultat ska rapporteras som en del av toppmötesförberedelserna. Dialogerna har haft ett nationellt, regionalt respektive tematiskt perspektiv med bred medverkan från relevanta aktörer. Syftet med dialogerna har varit att ge insikt om livsmedelssystem i Sverige och identifiera utvecklingsområden, vilket ska utgöra färdvägen mot hållbara livsmedelssystem i Sverige.

 • Ett första dialogmöte ägde rum den 25 januari, där Regeringskansliet tillsammans med KSLA, stod som arrangör. 
 • Två regionala dialoger har man hållit: Södertälje 24 mars. Härnösand 26 mars.
 • Tematiska dialoger med globalt perspektiv under våren 2021.

Deltagande i styrgruppen för fokusområde 2

Sverige ingår, som ett av 12 länder, i styrgruppen för fokusområde 2 (Skifte till hälsosamma och hållbara konsumtionsmönster, ändra konsumentbeteende, skapande av efterfrågan på hälsosamma livsmedel, minskat avfall/svinn). Regeringskansliet och experter från svenska myndigheter bidrar med erfarenheter, exempel, utmaningar och möjligheter utifrån svenska perspektiv, såväl i det nationella som i det internationella arbetet, betona kopplingen mellan hälsa, mat, klimat och miljö, jämställdhet och jämlikhet samt ta del av andra deltagande länders erfarenheter.

 • Inom ramen för åtgärdsområde 2 genomförde Cambridge-universitetet och EAT Foundation, tillsammans med Regeringskansliet, den 2 mars en så kallad Policy Boot Camp för barn och ungdomar. Under en halvdag diskuterades en aktuell utmaning för Sverige inom området livsmedelsmiljöer - hur kan man få ungdomar att ändra sina matvanor till att bli mer hälsosamma och hållbara? Hälften av ungdomarna som deltog var från Sverige och den andra hälften från andra länder runt om i världen. Ett tiotal experter, flera från Sverige, deltog för att ge stöd och vägledning i arbetet. 

Policy boot camp, på EAT:s webbplats

Förhandlingsarbete

Regeringen deltar aktivt i förhandlingar och diskussioner inför FSS inom såväl FN som EU men också i det nordiska samarbetet.

Parallella aktiviteter

Utöver toppmötet FSS pågår det många parallella aktiviteter globalt under 2021 inom klimat och biologisk mångfald, till exempel COP26. I juli kommer regeringen presentera Sveriges frivilliga nationella granskning av genomförandet av Agenda 2030.

Vill du vara med och bidra i arbetet inför mötet om livsmedelssystem?

Det finns flera sätt att bidra i arbetet inför mötet om livsmedelssystem:

 • På FN:s webbplats finns möjlighet att aktivt bidra i arbetet med frågorna som ska avhandlas på toppmötet. Besök sidan Food Systems Community.
 • Vill du ordna en oberoende dialog och bidra till FSS? Mer information om hur du gör finns på webbplatsen Independent Summit Dialogues.
 • Bli en Food Systems Hero – ett sätt att delta i den globala rörelsen för säkra, tillgängliga, hållbara och jämlika livsmedelssystem. Att delta i rörelsen ger möjlighet till att lära, dela, samla och agera för en omställning i livsmedelssystemen.
 • Game Changers Lab, ska uppmuntra aktörer att arbeta tillsammans för att hitta nya synergier, samt utforma innovativa och genomförbara lösningar på utmaningarna inom livsmedelssystemen.
 • Har du inspel eller vill tipsa om goda exempel till det svenska arbetet inför toppmötet? Du kan e-posta sekretariatet som arbetar med frågorna på Näringsdepartementet. Alla e-postmeddelanden tas omhand och läses men besvaras endast i mån av tid. Observera att e-post till departementet i normala fall blir en allmän handling.

Nedräkningen har börjat - ett hållbarhetsmål per dag

Idag börjar nedräkningen till Food Systems Summit 23 september. Nedräkningen görs med hjälp av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

En färdväg för hållbara livsmedelssystem

Inför Food Systems Summit presenterar regeringen en så kallad färdväg för hur Sverige ska arbeta med frågorna framöver.

Food Systems Summit äger rum 23 september

Datum för Food Systems Summit är nu fastställt till 23 september, i samband med FN:s generalförsamling, och kommer genomföras som ett helt virtuellt toppmöte.

Regeringens ståndpunkter inför FSS

Inför Food Systems Summit har regeringen formulerat ståndpunkter som är utgångspunkten för engagemanget i toppmötet.

Food Systems Summit 2021

Food Systems Summit (FSS) ska äga rum i samband med FN:s Generalförsamling (UNGA 76) i september 2021. Ett förmöte arrangerades i Rom i juli 2021.

Syftet med FSS är att engagera fler (people’s summit) och vara resultatorienterat (solutions summit). Toppmötet ska leda till nya åtgärder, innovativa lösningar och strategier för att förändra våra livsmedelssystem samt att använda dessa förändringar för att nå framsteg inom alla 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG).

Fem åtgärdsområden (action tracks) har beslutats, vilka ska utgöra stöd för att uppnå FSS’ bredare vision att bidra till att nå de globala målen. Se punktlistan.

Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera tre nationella dialogmöten om livsmedelsystem (Food Systems Summit Dialogues) som förberedelse inför toppmötet. De nationella dialogerna, i kombination med bland annat vetenskapliga underlag och en digital plattform, ska tillämpas för att nå mötets vision.

FSS ska leda till att nuvarande livsmedelssystem transformeras till att bli hälsosammare, mer inkluderande, mer rättvisa och mer hållbara i alla tre dimensioner av hållbarhet.

 • Åtgärdsområde 1: Säkerställa säker och näringsriktig mat för alla (utrota hunger och alla former av felnäring)
 • Åtgärdsområde 2: Skifte till hälsosamma och hållbara konsumtionsmönster (ändra konsumentbeteende, öka efterfrågan på hälsosamma och hållbara livsmedel, minskat avfall/svinn)
 • Åtgärdsområde 3: Stärka naturpositiv livsmedelsproduktion
 • Åtgärdsområde 4: Främja rättvisa levnadsförhållanden (höja inkomsterna, utvidga inkludering, skapa jobb för att eliminera fattigdom och minska riskerna för människor som lever i fattigdom)
 • Åtgärdsområde 5: Bygg upp motståndskraft mot sårbarheter, chocker och stress (säkerställa fortsatt funktionalitet för hållbara livsmedelssystem)

Ett lösningarnas möte – Action Areas

FSS ska bli ett lösningarnas möte. Från december till maj har över 1200 förslag lämnats in till FSS genom enkäter och under arbetet i åtgärdsområdena. Nu har alla förslag bearbetats till 15 så kallade Action Areas, under åtgärdsområdena, där olika förslag till lösningar samlats (game changing propositions). Du kan läsa mer om Action Areas och hur förslagen till lösningar ser ut just nu via Game Changing Propositions - Food Systems Summit Community . Förslagen ska nu beredas och diskuteras ytterligare och kan därför komma att ändras.

Fakta: Livsmedelssystem

Enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO), innefattar livsmedelssystemen alla aktörer och deras sammankopplade aktiviteter för produktion, behandling, distribution, konsumtion och avfallshantering av livsmedel som kommer från jordbruk, skogsbruk och fiske, inklusive de ekonomiska och samhälleliga sammanhang där aktiviteterna sker. Hållbara livsmedelsystem levererar livsmedelssäkerhet och nutrition för alla på ett sådant sätt att de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna inte förstörs för kommande generationer. Det betyder att systemen ger ekonomisk hållbarhet genom ekonomisk avkastning i hela systemet, ger socialt hållbar samhällsnytta och har en positiv eller neutral påverkan på miljön. Källa: Sustainable food systems: Concept and framework (fao.org)

FSS och Stockholm+50

2022 är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. I samband med denna årsdag ska Sverige ska stå värd för ett nytt högnivåmöte – Stockholm+50. Ambitionen är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler gröna jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. Det finns tydliga kopplingar mellan FSS och Stockholm+50 då båda mötena berör hållbar produktion och konsumtion och bidrar till arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.