Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Diarienummer: Faktablad

Ladda ner:

Den 10 juli 2008 fattade regeringen beslut om en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen omfattar fem insatsområden; ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad nationell och internationell samverkan och ökad kunskap. Totalt satsar regeringen 213 miljoner på 36 åtgärder fram till år 2010. Faktabladet finns även översatt till engelska.