Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Samarbetsstrategi för Demokratiska republiken Kongo 2009 - 2012 Diarienummer: UD 09.066

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna strategi anger inriktningen för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo (DRK) för perioden 2009-2012. Strategin grundar sig på Sveriges politik för global utveckling (PGU) med målet att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, samt målet för svenskt utvecklingssamarbete, att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor.

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med DRK är att stärka förutsättningarna för hållbar fred och förbättrade levnads¬förhållanden för fattiga människor. Viktiga utgångspunkter för utvecklingssamarbetet är ett genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, ökad jämställdhet, kvinnors lika rättigheter samt vikten av kvinnors inflytande i politik, säkerhet och utveckling. Genom att bidra till en ökad givarsamordning och samverkan ska Sverige stärka sin roll i samarbetet med DRK. Inom ramen för utvecklingssamarbetet kommer Sverige särskilt att föra dialog om kvinnors roll i utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män, rättsstatens principer samt korruption som ett hinder för utveckling.