Informationsmaterial från Miljödepartementet

Förslag till åtgärdsplan för genomförandet av Helcoms aktionsplan för Östersjön Diarienummer: M2010.23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP) är för närvarande den mest heltäckande, internationella räddningsplanen för Östersjön. Aktionsplanen kommer också lägligt eftersom den har blivit en grundpelare i flera andra nyligen lanserade
internationella initiativ som är viktiga för havsmiljön. Som exempel kan nämnas EU:s marina direktiv, EU:s strategi för Östersjöregionen och Baltic Sea Action Summit. De samlade möjligheterna av dessa initiativ skapar ett unikt momentum för handling.

När länder förbereder sig för att gå över från utvecklingsfasen till genomförandefasen i BSAP och därmed förbereder sina egna aktionsplaner kommer de att ställas inför nya möjligheter och utmaningar. Medan ansvaret för att genomföra åtgärdsplanerna ligger på var och en
av Helcoms medlemmar kräver arbetet med att återställa och skydda havsmiljön insatser som sträcker sig bortom varje enskilt lands kapacitet. Ett förbättrat och fortsatt internationellt samarbete är en förutsättning för framgång.

Behovet av att återställa och skydda Östersjöns miljö måste sättas in i ett sammanhang av ekonomisk tillväxt och välfärd. De marina resurserna och sjöfarten är viktiga för ekonomierna i samtliga Helcom-länder. Utgifter för stödåtgärder på kort och medellång sikt kan tyckas betydande men dessa kostnader måste ses som långsiktiga investeringar i välstånd. För Sverige är Östersjön av särskild vikt och vi har ett stort ansvar på grund av vår långa kust och stora havsområden.

En lång rad myndigheter och aktörer har varit inblandade i att förbereda och kommentera den svenska åtgärdsplanen. Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för ett levande hav som huvudsakligen behandlar BSAP:s åtgärder antogs genom ett regeringsbeslut den 6 maj 2010 och överlämnades sedan till riksdagen. Genom de åtgärder som föreslås i skrivelsen och föreliggande nationella åtgärdsplan har Sverige uppfyllt sitt åtagande att utarbeta en Nationell åtgärdsplan och skapat möjligheter att fullgöra sina åtaganden i alla BSAP:s fyra delar.