Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Diarienummer: Jo 08.007

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Observera att denna publikation omfattar perioden 2007-2013.

Landsbygsdprogrammet har som övergripande mål att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige.

EU-kommissionens förvaltningskommitté för landsbydens utveckling godkände programmet i maj 2007. Därefter ska ett formellt beslut fattas av EU-kommissionen.

Landsbygdsprogrammets åtgärder finansieras både från EU:s budget och nationellt. Under programperioden satsas totalt 35 miljarder kronor. Programmet har tre övergripande målsättningar:
- Förbättra konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive rennäringen, och därigenom bidra till en ökad sysselsättning på landsbygden
- Ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en mångfald av växt- och djurarter
- Utveckla ett diversifierat landsbygdsföretagande och därigenom förbättra möjligheterna att leva och arbeta på landsbygden.

Detta är den senast gällande versionen från mars 2012. Det ursprungliga programmet publicerades första gången 2008.