Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Hållbart företagande - Plattform för svenskt agerande Diarienummer: UD 13.031

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social Responsibility (CSR), och vad regeringen anser ingår i detta begrepp. Förhoppningen är att rapporten kan utgöra en bra grund för företag och andra intressenter i samhället som är intresserade av att arbeta enligt principer för hållbart företagande.Denna publikation ska även ses som den svenska regeringens svar på den inbjudan Europeiska kommissionen gav i sin CSR-strategi från 2011 till medlemsstaterna att utveckla en nationell plan eller lista på åtgärder för att främja hållbart företagande (CSR).