Informationsmaterial från Miljödepartementet

Informationsmaterial: Mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Diarienummer: M2014.03

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år 2020 (de så kallade Aichimålen). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s konvention om biologisk mångfald. Målen i planen ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella förutsättningar. Resultatet från FN-mötet i Nagoya ledde år 2011 fram till en EU-strategi för biologisk mångfald med sex mål. Denna figur visar hur regeringens etappmål (inom miljömålssystemet) för biologisk mångfald och ekosystemtjänster hänger samman med de internationella målen.