Informationsblad: Insatser för att nå miljömålen 2010–2014 Diarienummer: M2014.11

Ladda ner:

Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörerna i det svenska miljöarbetet.

I detta faktablad ges kortfattade exempel på insatser som genomförts under mandatperioden 2010–2014 för att nå de 16 miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.

Innehållet är ett särtryck av motsvarande kapitel i regeringens skrivelse "Svenska miljömål visar vägen!" (skr. 2013/14:145).