Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018

Publicerad Uppdaterad

Den här handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Ladda ner:

Fler har det bättre i dag. Men jämställdhet är fortfarande en vision – inte verklighet.

Sveriges feministiska regering vill förverkliga visionen. Jämställdhet är ett mål i sig, men också en förutsättning för att nå andra övergripande mål som fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Därför ska arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter fortsätta med oförminskad kraft.

Men vi tar också ett steg till.

Som första land i världen ska Sverige bedriva en feministisk utrikespolitik.

Drygt två decennier efter kvinnokonferensen i Peking 1995 är åtagandena långt ifrån uppfyllda.

Otaliga kvinnor och flickor upplever fortfarande en skriande brist på rättigheter, representation och resurser.

Den feministiska utrikespolitiken ska bidra till konkreta resultat som stärker såväl jämställdheten som alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Arbetet ska ske genom att hela utrikespolitiken – inte minst arbetet för fred och säkerhet – omsätter ett systematiskt jämställdhetsperspektiv byggt på kunskap och analys.

Den här handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg. Det gör att utrikesförvaltningen kan arbeta för alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, inklusive genom att motverka alla former av våld och diskriminering som begränsar deras handlingsutrymme.

Planen anger också hur arbetet ska bedrivas vad gäller både utgångspunkter, verktyg och aktörer. Vidare framhålls vikten av att involvera män och pojkar i förändringsarbetet för jämställdhet.

Handlingsplanen är en del av utrikesförvaltningens verksamhetsplan, vilket gör att den uppdateras och följs upp varje år. På det sättet underlättar vi genomförandet och borgar för resultat i utrikes-, säkerhets-, utvecklings-, främjande- och handelspolitiken, inklusive i förverkligandet av de globala utvecklingsmålen. Årligheten gör det möjligt att lära av erfarenheter och nya data, dra nytta av löpande samråd och synliggöra fler utmaningar.

Under 2017 läggs ett särskilt fokus på att stärka de mänskliga rättigheterna för kvinnor och flickor på flykt och i migration, verka för icke-diskriminerande lagstiftning på det ekonomiska området och bekämpa våld i nära relationer. Kvinnors och flickors möjligheter att vara aktörer betonas också, inom ramen för bland annat konfliktförebyggande och i arbetet mot det krympande demokratiska utrymmet. Utrikesförvaltningen kommer även att fortsätta att vara drivande i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och under året intensifiera ansträngningarna för de sexuella och reproduktiva rättigheterna för alla. Utöver detta fortsätter arbetet med 2016 års fokusområden, liksom med övriga processer som bidrar till de övergripande målen. Dessutom införlivas även ett mål för utrikesförvaltningens interna arbete med att stödja och manifestera den feministiska utrikespolitiken.

Med detta breda, djupa och systematiska arbete ska den feministiska utrikespolitiken fortsätta att utvecklas och nå resultat som stärker alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser.