Strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Publicerad

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför stora kostnader för sjukvården och samhället, bland annat i form av förlängda vårdtider, dyrare läkemedel och förlängda sjukskrivningar.

Ladda ner:

Antibiotikaresistens äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Vår moderna sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid ingrepp som innebär ökad infektionsrisk, exempelvis cancerbehandlingar och transplantationer. Sjuka djur som inte kan behandlas med antibiotika kan innebära, förutom en förlängd sjukdomstid med lidande för djuren, stora ekonomiska konsekvenser för djurhållaren.

Resistenta bakterier sprids över hela världen genom ökad rörlighet av människor, djur och livsmedel. De sprids även genom utsläpp i miljön. Problemet med antibiotikaresistens kan därmed inte lösas av enskilda länder utan kräver kraftfulla globala insatser.

Strategin ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa utvecklingen och spridning av antibiotikaresistens samt hantera den situation vi har idag. Strategin ska synliggöra områden och insatser för ett effektivt arbete mot antibiotikaresistens. Det svenska arbetet mot antibiotikaresistens ska vara långsiktigt och hållbart samt bygga vidare på det goda internationella anseende Sverige har i frågan.

Strategin som omfattar arbetet nationellt samt inom EU och internationellt, gäller fram till 2020.